Български книжици
гр. София, ул. Аксаков 10
 
Раздели
Полезни връзки
Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Дюкян Меломан
Словото - българска вируална библиотека
Фондация "Елизабет Костова"
Вестник "Култура"
Антикварен магазин "Светлоструй"
Вестник "Литературен вестник"
НАБИС
Facebook - Български книжици

 

Нашата препоръка
Преходно време. Личности, идеи, събития. Договореният преход в България: Книга 1
Литературоведският Вавилон, Междутекстови анализи. Диалози и мълчания том 3
Litora Psycholinguistica / Психолингвистични брегове 
Автор: Сборник
Раздел: Езикознание, лингвистика, семиотика, филология
Издателство: Семарш
Народност: българска
ISBN: 9548021064
първо издание, 2002 год.
меки корици, 352 стр.
Цена: 14,70 лв  
Сборникът е посветен на юбилея на доц.д-р Пенка Илиева-Балтова

Съдържание / Contents
Думи на редакторите
Красимира Петрова - Пенка Илиева-Балтова на 60 години
Rossitsa Kyuchoukova - Penka Baltova: In Honor of Her 60th Anniversary
А. А. Леонтьев / A. A. Leontiev - Почему мы встретились c П.Илиевой-Балтовой (мемуари научного руководителя) / Why Did We Meet with Penka Ilieva-Baltova (Memoirs of a Supervisor)
I. Билингвизъм. Езиково обучение и образование / Bilingualism Language Acquisition & Education
Татяна Слама-Казаку / Tatiana Slama-Cazacu - "Билингвът": твърде относително понятие / "The Bilingual Personality": Quite A Relative Concept
Леонор Склиар-Кабрал / Leonor Scliar-Cabral - Изследване на характеристиките на първите детски думи / Examining the First Words Constraints
Мария да Граса Пинто / Maria da Graca Pinto - Няколко бележки върху важността на адекватните техники за четене и методите за езиково обучение при подобряването на устната реч, четенето и правописа / Some Notes on the Importance of Adequate Reading Techniques and Language Learning Methods in Improving Oral Language, Reading, and Spelling
Юлиана Стоянова / Juliana Stoyanova - Учтивостта в общуването между възрастни и деца: подкани към действие / Politeness in Adult-Child Communication: Requests for Action
Жоао Велозо/ Joao Veloso - Срещат ли се съчетания от проходна+преградна съгласна в началото на думата в европейския произносителен вариант на португалския език? (Събиране на предварителни данни и доказателствен материал от малка група деца при фонологично-експлицитната задача за разделяне на срички и изследване на някои теоретични импликации за връзката между фонологията и психолингвистиката) / Do fricatives-plosive onsets exist word-initially in European Portuguese? Gathering preliminary data and suggestive evidence from a small group of children in the phonological explicit task of syllable segmentation and examining some theoretical implications for the relationship between phonology and psycholinguistics
Снежина Димитрова / Snezhina Dimitrova - Рецепция на ритъм от българи и англичани / Rhythm Perception in Bulgarian and in English
Ирина Колева / Irina Koleva -- Рефлексивният подход за билингвално обучение (в условията на междуетническа среда) / The Reflexive Approach in Bilingual Learning (In the Conditions of Multiethnic Environment)
Мария Пейчева, Йорданка Василева / Maria Peycheva, Yordanka Vassileva - Оживотворяване на микротекста в детското битие / Enlivening the microtext in the child's life
Татяна Ангелова / Tatyana Angelova - Трудности в пораждането на микротекст (на базата на съчинения на петокласници) / Difficulties in Generating a Microtext (On Materials from Fifthgraders Classroom Compositions)
Красимира Алексова / Krassimira Aleksova - Динамиката на компонентите на комуникативната способност по български език (Емпирично изследване на влиянието на независимите променливи "степен на обучение" и "изучавана специалност") / The Dynamics of Components of Communicative Skills in the Bulgarian Language (Empirical Research on the Influence of Independent Variables "Level of Education" and Major")
Иванка Николова / Ivanka Nikolova - Граматическият минимум за именната система в преподаването на български език като чужд (в начален и основен етап) / The Grammatical Minimum for the System of Nominals in teaching Bulgarian as a Foreign Language
Кунка Молле / Kunka Molle - Взаимообусловеност между референтност и съкращение в сложносъчиненото изречение с тъждествени обектни съставящи / Interrelation between the Reference and the Deletion in Coordinated Structuresunder Object Identity
II. Езикова политика. Етнически и социални аспекти на речевата практика / Language Policy. Ethnic and Social Aspects of Language Usage
Михаил Виденов / Mihail Videnov
По някои въпроси на съвременната българска езикова политика / On Some Aspects of Contemporary Bulgarian Language Policy
Хетил Po Xayre / Kjetil Ro Hauge
Морфо-семантична адаптация на някои турски заемки в българския език / Morpho-syntactic Adaptation of Some Turkish Loan Words in Bulgarian
Жан-Пиер ван Дет / Jean-Pierre van Deth
Ернест Рьонан, бретонски филолог / Ernest Renan, un philologue breton H.B. Уфимцева / N. V. Ufimtseva
Сознание, слово, культура / Language Consciousness, Word, Culture Мона Кошик / Mona Kaushik
Хинди: Езикът на отделната личност, на народа и на нацията. Въведение / Hindi: The Language of Person, People & Nation - An Introduction
Лука Татео / Luca Tateo
Комуникативни стратегии на крайно десните групи в Интернет. Предварително изследване на италиански web страници на крайно десните / Communication Strategies of Extreme Right Eroups via the Internet. A Preliminary Research on Italian Extreme Right Web Sites
III. Прагматичен, когнитивен и дискурсивен анализ в психолингвистична перспектива / Pragmatic, Cognitive, and Discourse Analysis in Psycholinguistic Perspective
Роланд Познер / Roland Posner
Прагматика (превод от английски С. Димитрова, А. Багашева, Р. Кючукова, Кр. Петрова) / Pragmatics
Весела Познер / Vessela Posner
Илокуционната сила на жестовете в православните икони / La force illocutionnaire des gestes dans les icфnes orthodoxes
Йовка Тишева / Yovka Tisheva
За динамиката в системата на прагматичните частици в българския език / On the Dynamics in the System of the Pragmatic Particles in Bulgarian
Христина Станева / Hristina Staneva - Към стилистичната прагматика на разговорната реч / About the Stylistic Pragmatics of Spoken Language
Радка Влахова / Radka Vlahova - Представяне факторите на комуникативната ситуация в конструкции с чужда реч (с оглед позициите на говорещия) / Representation of Factors of the Communicative Situation in Indirect Speech Constructions (from the Speaker's Point ofView)
Александра Багашева / Alexandra Bagasheva - Последици от теоретизирането на темпоралността в езика - аспектуални и ролеви връзки от когнитивна семантична перспектива / Reflexes of theorizing temporality in language - aspect and thematic relations reconsidered from a cognitive semantics perspective
Росица Кючукова / Rossitsa Kyuchoukova - За контекста / On Context Ирина Секерина / Irina Sekerina - Формальная психолингвистика и славянские язьжи / Formal Psycholinguistics and the Slavic Languages
Цветан Йотов / Tsvetan Yotov - За топологичните свойства на колоквиалното пространство / On the Topologic Properties of the Colloquial Space
Екатерина Солнцева-Накова / Ekaterina Solnceva-Nakova - Развитие лингвистики текста как самостоятельной научной дисциплины и ее место среди других наук / The Development of Textlinguistics as an Indipendent Scientific Discipline and Its Place among Other Sciencies
Йордан Ефтимов / Yordan Eftimov - Стъпки към Ахматова и Багряна: Граници на психолингвистичния експеримент при изследването на лирика / Steps towards Ahmatova and Bagryana: the Borders of the Psycholinguistic Experiment in the Lyrics Analysis
IV. Невербални аспекти на комуникацията / Nonverbal Aspect of Communication
Андреана Ефтимова / Andreana Efftimova - Невербалните (паралингвистичните) компоненти като пунктуационни знаци в продуцирането и възприемането на публицистични телевизионни предавания
/ Nonverbal (Paralinguistic) Components as "Punctuation Signs" in the Production and Perception of TV Social and Political Programmes
Анна Липовска / Anna Lipovska - O прагматическом аспекте исследования невербальных (кинетических) компонентов коммуникации при сопоставительном анализе близкородственных языков / On the Pragmatic Aspect of the Study of Nonverbal (Kinetic) Components of Communication on the Basis of the Contrastive Analysis of Genetically Related Languages
Красимира Петрова, Андреана Ефтимова / Krassimira Petrova, Andreana Efftimova - Вицове c невербални компоненти: междукултурен анализ / Jokes with nonverbal components: a cross-cultural analysis
V. Компютърни и лексикографски аспекти на психолингвистиката / Computational and Lexicographic Aspects of Psycholinguistics
Николай Вазов, Ги Лапалм / Nikolay Vazov, Guy Lapalme - Алгоритми ли са темпоралните структури на текстовете? / Are the Temporal Structures of Texts Algorithms?
Вим Петерс, Луис Гутри, Йорик Уилкс / Wim Peters, Louise Guthrie and Yorick Wilks - Компютърна психолингвистика: случаи на регулярна полисемия / Computational Psycholinguistics: The Case of Regular Polysemy
Красимира Петрова / Krassimira Petrova - Българският WordNet като източник за (психо)лингвистични изследвания / Bulgarian WordNet as a source for (psycho) linguistic studies
Олга Георгиева / Olga Georgieva - Визуалната комуникация като фактор за формиране на детската реч / Visual Communication as a Factor for Child Speech Development
Автори / Contributors
Търсене     
 
Важни Новини
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2018 г.
Още...
Регистрирани потребители
Име:

Парола:


>> Регистрация
Новини
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2018 г.
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2017г.
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2016г.
Светли празници!
Годишна класация 2015г.
Още новини...
10 най-продавани книги за месеца
1. Троичният социален ред: сборник статии и лекции
2. Преходно време. Личности, идеи, събития. Договореният преход в България: Книга 1
3. Пътешествие по Източна Европа
4. Чуждопоклонничеството и българските национални интереси Т.1: Българо-Руските отношения.
5. Литературоведският Вавилон, Междутекстови анализи. Диалози и мълчания том 3
6. Документални доказателства по Дневниците на Старозагорския митрополит Павел (за периода 1924 - 1939 г.)
7. Серотонин
8. Скрити истини за Втората световна война
9. Вирджиния Улф
10. България и Беломорието (октомври 1940 – 9 септември 1944 г.).Военно политически аспекти

    © 2003 - 2012 Български книжици, office@knigabg.com