Български книжици
гр. София, ул. Аксаков 10
 
Раздели
Полезни връзки
Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Дюкян Меломан
Словото - българска вируална библиотека
Фондация "Елизабет Костова"
Вестник "Култура"
Антикварен магазин "Светлоструй"
Вестник "Литературен вестник"
НАБИС
Facebook - Български книжици

 

Нашата препоръка
Пътеводител за Комунистическа България
Нови документи за издирването и следствието срещу Васил Левски и участниците в Арабаконашкия обир
България и Беломорието (октомври 1940 – 9 септември 1944 г.).Военно политически аспекти  
Автор: Димитър Ал. Йончев
Раздел: България след Освобождението до 1944г.
Издателство: Дирум
Народност: българска
ISBN: 9789549281030
първо издание, 1993 год.
меки корици, 200 стр.
Цена: 15,00 лв  
Димитър Йончев с роден преч 1947 г. в София. Заврршил е военно учили¬ще, ВА "Г. С. Раковски", кандидат на историческите науки. В продължение на години професионалните му инте¬реси в голяма степен са cвързани с българо-гръцките отношения. От на¬чалото на осемдесетте години има оп¬ределени научни интереси в областта на българския национален въпрос и българо-гръцките отношения през пе¬риода на Втората световна война и най-новата ни история. Автор е на две студии и редица статии.
Ичследвансто е опит за документално аргументиран анализ на политиката на България по отношение на Беломорието през периода октомври 1940 - 9 септември 1944 г. Авторът е изложил своето виждане за българската външно¬политическа линия от октомври 1940 до април 1944 г. и защо България, която има национални и териториални спорове с Гърция, не участва във война та на Германия срещу тази държава. На основата на архивни материали, повечето от които неизползвани досега, е направен опит за научна оценка на присъст¬вието на България в Беломорието през разглеждания период от гледна точка на оставените от историята нерешени национални и териториални проблеми. Засяга и Драмските събития от 1941 г.
На базата на изложение, анализ и оценка на фактологическия материал авторът стига до становище то, че правителството на България се отнася към Беломорието не като към окупирана територия, а като изконна българска земя. В резултат на тази политика България субсидира значителни средства за всестранното стопанско развитие и благоустрояване на тачи област.
В крайна сметка българското присъствие в Беломорието изиграва важна роля за неговото стопанско развитие и създава добри обективни предпоставки за социално-икономическия му просперитет в следвоенни те години.

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ И ЛИТЕРАТУРА

I. НЕПУБЛИКУВАНИ ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ
Централен военен архив - Велико Търново (ЦВА)
ф.015 - (личен) генерал Константин Лукаш
ф.9 - Снабдително-превозен отдел при Щаба на войската
ф. 16 - Военно-съдебна служба
ф.22 - Щаб на войската
ф.23 - Разузнавателно отделение при Щаба на войската
ф.24 - Оперативен отдел при Щаба на войската
ф.25 - Мобилизационна инспекция
ф.26 - Инженерни войски
ф.38 - Отдел VI по примирието
ф.48 - Първа отделна армия
ф.60 - Седма пехотна дивизия
ф.319 - Втори български корпус
ф.323 - Десета пехотна беломорска дивизия
ф.327 - Шестнайста пехотна беломорска дивизия
Централен държавен исторически архив (ЦДИА)
ф. 176 - Министерство на външните работи и на изповеданията
ф. 177 — Министерство на народната просвета
ф. 194 - Министерство на земеделието и държавните имоти
ф.235 — Клонов съюз на тютюневата промишленост
ф.277 - Съюз на притежателите на вършачки и земеделски машини и двигатели в България
ф.284 - Министерски съвет
ф.453 - Главна дирекция на статистиката 1880-1944
ф.662 - Беломорско областно управление гр. Ксанти 1941-1944
ф.791 - Свети Синод на Българската православна църква
ф.890 — (личен) Георги Кулишев
ф.935 - (личен) Константин Муравиев
ф.1077 - (личен) генерал Иван Попов
Църковно-исторически и архивен институт (ЦИАИ)
Необработен фонд на Маронийската епархия 1941-1944 г.
Необработен фонд на Драмската митрополия
Необработен фонд - книжа от стария архив на Св.Синод. Важни сведения за някои от епархиите 1940-1945 г.
Politisches Archiv des Asuwartigen Amtes - Bonn
Bestand. Wiehl Aktenband 5/6, akten betreffend Bulgarien. Bestand. Unterstaatssekretar, aktenband 11, Akten betreffend Bulgarien.
CIBAL
Архивна колекция IV (Public Record Office. Foreign Office. Great Britain). F.O. 371 (Political), a.e. 48125.
Национален център за военна история
The National archives of the United States (NAUS). T-311, Roll 182, 195.
Военноисторическа библиотека - откупени преведени немски архивни материали
Архивни материали относно участието на немската войскова групировка на Балканите по време на Втората световна война.
Документи за германската външна политика 1918-1945 г. Из архива на германското министерство на външните работи. Серия ,Д” 1937-1941, том XI, Бон, 1964; том XII, Гъотинген, 1969; том XIII, Гъотинген, 1970 (Извадки, отнасящи се до България).

II. ПУБЛИКУВАНИ ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ
Българска военна история. Подбрани извори и документи, т.3., С., 1986.
Българската делегация за мира. Документи по договора в Ньой, С., 1919.
Въоръжената борба на българския народ против фашизма 1941-1944. Документи, С. 1, 1962.
Документы Министерства иностранных дел Германии, выпуск II Германская политика в Турции (1941 -1943), М., 1946.
Единодействието на българския народ с другите балкански народи в антифашистката борба 1940-1945. Документи и материали. С., 1974.
Месечни известия на главната дирекция на статистиката за периода 1941-1944 г.
Московската конференция на министрите на външните работи на СССР, САЩ и Великобритания 19-30 октомври 1943, С., 1984.
Отечествента война на България. Документи и материали, С., 1978, т.1.
Техеранската конференция на ръководителите на трите съюзни държави - СССР, САЩ и Великобритания 28 ноември - 1 декември 1943, С,1984.
Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmachr. Bd. 1-4. Fr./M. 1961-1965.
Hitlers Weisungen fur die Kriegfuhrung 1939-1945. Dokumente des Oberkommandos des Wehrmacht. Fr./M. 1962.
III. ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ (1941-1944)
Държавен вестник
Зора
Беломорска България
Български юг
Целокупна България
Отечество
Нашенец
Български доброволец

IV. МЕМОАРИ, ДНЕВНИЦИ И РЪКОПИСИ
Б е р е ж к о в, В. Тегеран, 1943. На конференции Большой тройки и в кулоарах, М., 1968.
Б е р е ж к о в, В. Страници от дипломатическата история. С., 1984.
Г о л ь д е р, Ф. Военный дневник. Ежегодные записи начальника генерального штаба сухопутных войск, т. II, От запланированного вторжения в Англию до начала восточной компании (1.VII. 1940 - 21.IV. 1941), М. 1969.
Дневникът на граф Чано, С., 1947.
Д и л ч о в с к и, Г. Димитров, Бенов, Куюмджиев, Русчев, Отбрана и оттегляне от Беломорието. Действие на 2-ри корпус - 7 армия, ръкопис. - Воениоисторическа библиотека. С., 1957.
Е н ч е в, Б. Материали и поуки от материално-техническото снабдяване на българските войски през окупацията на Беломорието 1941-1945 г. ръкопис. - Военноисторическа библиотека. С., 1956,
С п а с о в, Н. Интендантско снабдяване на 7 пехотна дивизия през време на окупацията на Халкидика и Отечествената война 1944 г. I фаза, ръкопис. - Военноисторическа библиотека. С., 1949.
С п а с о в, Н. Интендантско снабдяване на II корпус, VII армия през време на окупацията на Беломорието и Отечествената война I фаза, ръкопис. - Военноисторическа библиотека, С., 1949.
С к у т у н о в,К. Окупация и организиране отбраната на Беломорието през 1941-1944 година, ръкопис. - Военноисторическа библиотека. С., 1953.
С к у т у н о в, К. България във война с Англия и САЩ през 1941 -1944 г., ръкопис - Военноисторическа библиотека, С., 1953.
Ф и л о в, Б. Дневник, С., 1991.
П о п о в, И. Дейност на Главното командване, ръкопис. - Военноисторическа библиотека, С., 1958.
С а р а ф и с, С. ЕЛАС, С., 1966, ръкопис. Военноисторическа библиотека
М и л е в, С. В конспирацията. С., 1989.

V. СПРАВОЧНИЦИ (библиографски и други)
Български военен книгопис (1956-1988 г.).
Въоръжената антифашистка борба в България 1941 -1944 г., Библиография, С., 1984.
Военна история на България 681-1945 г. Библиография:
- том I, С., 1977;
- том II, С, 1987.
С л а в ч е в а, Ц. Историческата българистика в чужбина 1944-1980. Библиографски справочник, С., 1983.
Военноисторически сборник 1927-1972. Библиографски справочник. С., 1974.
Гърция и българо-гръцките отношения в българската научна книжнина 1878-1980. Анотирана библиография. С., 1983.

VI. ИЗСЛЕДВАНИЯ
А н д р е е в, А. Златният остров (пътни впечатления, мисли и разсъждения от о. Тасос), С., 1943.
А н т о н о в, Г. Българският военен флот от края на Първата световна война до Деветосептемврийската социалистическа революция. Известия на Военноисторическото научно дружество, т.39, 1985.
А т а н а с о в, Ю. Обществено осигуряване в Беломорска област. - Известия на Главна дирекция на труда и на Института за обществено осигуряване, 1942, № 3-4.
Б а т а к л и е в, И. Беломорието - минало, настояще и бъдеще, С., 1942.
Б а т а к л и е в, И. Стопанското значение на Беломорието, Пазарджик, 1944.
Б а т а к л и е в, И. Географска връзка между Беломорието и България, Беломорски преглед, № 1, С., 1942.
Б е л ч е в, Г. Гръцко-българските отношения, Балкански преглед, 1946.
Б а т а к л и е в, И., А. Р а з б о й н и к о в и И. О р м а н д ж и е в. Тракия (географски и исторически преглед), С., 1946.
Б л а г о е в, Сп. Околу причините и последиците на прошируваньето на бугарската окупациска власт во нови области в Егейскиот дел на Македониjа во летото 1943 година, Гласник, 1983, № 1-2.
Б о ж и но в, В. Политическата криза в България през 1943-1944, С., 1957.
В а с и л е в, О. Въоръжената съпротива срещу фашизма в България 1923-1944, С., 1946.
В и т а н о в, П. Втори български корпус в плановете на вермахта и неговата политическа роля в Западна Тракия (1943-1944 г.) - Известия на Военноисторическото научно дружество, т.39, 1985.
Возражения по репарационным требованиям Греции и Болгарии, С., Книпеграф, 1946.
В о л к о г о н о в, Д., А. М и л о в и д о в и С. Т ю ш к е в и ч, Война и армия, С., 1979.
В ъ л к о в. Г., С. Н о й к о в. Българо-германските военни отношения май 1941 - септември 1944 г. - Известия на Военноисторическото научно дружество, т.34, 1982.
Г е о р г и е в, В. Развитието на политическата система в България 1918-1944, България 1300, т.1. С,, 1981.
Г е о р г и е в, Г. Населението и човешките ресурси на балканските страни (Историко-демографски и военно-икономически анализ), С., 1983.
Г е н о в, Г. Гръцко-българските отношения, Беломорски преглед, 1, 1942.
Г е н ч е в, Н. Външнополитическата ориентация на България в навечерието на Втората световна война (1939-1941), Годишник на СУ, Фил.-исторически факултет, т.59, кн. 3, 1968.
Г е н ч е в, Н. Външната политика на България през началния период на Втората световна война (1939-1941), Годишник на СУ, Фил.-исторически факултет, т. 631 кн. 3, 1971.
Г е н ч е в, Н. Българско-германски дипломатически отношения (1938-1941). - В: Българско-германски отношения и връзки, т.1, С., 1972.
Г о р н е н с к и, Н. Борбата на Българската комунистическа партия за бойно сътрудничество на българския народ със съседните балкански народи против хитлеристките окупатори (1941-1944 г.) - Военноисторически сборник, 1956, кн. 4.
Г р ъ н ч а р о в, Хр. Тютюнът в Беломорието, Тютюн, преглед, 1942, №1.
Г у н е в, Г. и И. И л ч е в, Уинстън Чърчил и Балканите, С., 1989.
Д а н е в а – М и х о в а, Х. Историография на международните отношения на България през XX в. - Проблеми на българската историография, С., 1973.
Д а с к а л о в, Г. Сътрудничеството между НОВА и ЕЛАС в борбата срещу хитлерофашизма (15 декември 1943 - 25 октомври 1944 г.). - Известия на Военноисторическото научно дружество, т.36, 1983.
Д е е н и ч и н, К. Политиката на българските монархофашистки правителства по отношение на Македония и Западна Тракия и вината им за разгромяване на окупационния корпус и 5-а армия. - Военноисторически сборник, 1960, № 5.
Д и м и т р ов, И. Англия и България (1938-1941), С., 1983.
Д и м и т р о в, И. Външната политика на правителството на Иван Багрянов (юни - 1 септември 1944 г.). - Годишник на СУ, Фил.-исторически факултет, т.41, 1968.
Д у н е в, Д. Земеделската кооперация в поглед на земеделието в Беломорието, Кооперативен подем, 1941, № 10.
Д я к о в и ч, А. Отводнителните и напоителни строежи в Беломорието, Български тютюн, 1941, № 5-6.
З е м с к о в, И. Дипломатическая история Второго фронта в Европе, М., 1982.
И в а н о в, И. Присъединяването към Тристранния пакт - едно съдбоносно решение на българските монархофашистки ръководители. - Военноисторически сборник, 1969, № 6.
И. Д. С. Пристанище Кавала в няколко цифри. Българска военна мисъл, 1941, №6.
Изложение по репарационным обязателъствам Болгарии, С., Книпеграф, 1946.
История на антифашистката борба в България 1939/1944, т.I и т.П, С., 1976.
История на Отечествената война на България 1944-1945, т.I, С., 1981.
Истина о греческих репарационных претенциях к Болгарии, С., Книпеграф, 1946.
История на националната съпротива в Гърция 1940/1945, С., 1982.
К а б а и в а н с к и, Я. Рибарството в Македония и Беломорието, Българско икономическо дружество, 1942, № 2.
К а м б у р о в, Г. И С. Н о й к о в, Документи за разговорите между Хитлер и български фашистки държавници в периода 1940-1941 г., Военноисторически сборник, С., 1968, № 1.
К и р о в, К. Климатична скица на Беломорска Тракия и Приморска Македония, Беломорски преглед, С., 1942, № 1.
К о с т о в а, Е. Българско-германските отношения в съвременната българска историография. - В: Българско-германски отношения и връзки, т.1. С., 1972.
К о т е в, Н. България в английските военнополитически планове на Балканите (1943-1945), С., 1989, (Дисертация). - Военноисторическа библиотека.
К р у м о в с к и, С. Югославия и българо-гръцкият териториален спор на Парижката мирна конференция 1946 г., Векове, 1988, № 6.
К р у м о в с к и.С. Възстановяване на българския беломорски излаз и външнополитическите условия за отстояването му (май 1941 - септември 1944 г.) - Военноисторически сборник, 1990, № 4.
К р ъ с т е в, Х. До Кавала - Царицата на Беломорието, Държавни железници и пристанища в Беломорието, 1942, № 7-8.
К у л и ш, В. История второго фронта. М., 1971.
Л е н и н, В. Реч пред съвещанието на председателите на уезднит, волостните и селските изпълнителни комитети от Московска губерния, т.41, С., 1982.
М а ж д р а к о в, П. и др. Беломорска Тракия, С., 1942.
М а н ч е в, К. и В. Б и с т р е ц к и, България и нейните съседи 1931-1939. Политически и дипломатически отношения, С., 1978.
М а н ч е в, К. Великите сили и националният въпрос на Балканите между двете световни войни, във Великите сили и Балканите в ново и най-ново време. С., 1985.
М а р к о в, А. Въпросът за проливите в миналата и сегашната световна война. Българска военна мисъл, 1943, № 3.
М а р к о в, Г. Историческият опит и вземането на външнополитически решения от българските управляващи кръгове (септември 1939 - февруари 1941). - Историческата наука и съвременността. С., 1987.
Международно право. С., 1986.
М и л к о в а, Ф. Българската буржоазна държава през периода на фашистката диктатура 1923-1944, С., 1987.
М и х о в, М. Борбата на СССР за предотвратяване на хитлеристката агресия на Балканите по време на Втората световна война, Военноисторически сборник, 1954, № 1.
М а ш е в, Д. Прогерманската ориентация на българското правителство в навечерието на Втората световна война, Годишник на СУ, Юридически факултет, т.55, кн. 1, 1964.
М и т е в, Й. Италиано-българските отношения след сваляне правителството на Мусолини (септември - ноември 1943 г.). Известия на Военноисторическото научно дружество, т.3, 1967.
Н е д е в, Д., Е. С л а в к о в а, С. Й о н к о в, М. Ч а в д а р о в а, Малцинствените проблеми в политиката на Турция, Гърция и СФРЮ, С., 1983.
Н е ш е в, Д. Тютюнопроизводството в Беломорието, Тютюнев преглед, 1943/1945, № 2-3.
Н и к о л о в, Р. Някои въпроси на българско-германските военни отношения (март 1941 - август 1944 г.). С., 1981.
Н о й к о в, С. Балканският аспект на политическите и стратегическите концепции на Великобритания през Втората световна война. - Известия на Военноисторическото научно дружество, т.3, 1967.
О р м а н д ж и е в, И. Западна Тракия и международните договори, Балкански преглед, 1946, № 9-10.
П е т р о в, Л. Външнополитически причини и условия за стратегическо развръщане на българската армия през Втората световна война 1939 - 9.9.1944 г., Военноисторически сборник, 1983, № 5.
П и н т е в, С. Българската южна граница и мирния договор с България (септември 1944 - (февруари 1947), Векове, 19821 № 5.
Правилник за бойната служба, ч. I и II, 1943.
Р а ч е в, С. Англия и съпротивителното движение на Балканите (1940-1945), С., 1978.
С е к и с т о в, В. Странната война в Западна Европа и в Средиземноморския басейн (1939-1943 г.), С., 1960.
С е д л о в, А. Мисли за побългаряване на Беломорието, Българска военна мисъл, 1942, № 1 -2.
С и р к о в, Д. България и войната на Балканите през април 1941 г. - Юбилеен сборник в чест на академик Димитър Косев, С., 1985.
С и р к о в, Д. Външната политика на България 1938-1941, С., 1979.
С п а с о в, Л. Българо-съветски дипломатически отношения 1934-1944 г. С., 1987.
С т о я н о в, Н. Природата на остров Тасос, Беломорски преглед, 1, С.,1942.
С т е ф а н о в, Г. Външната политика на България от началото на Втората световна война до присъединяването към Тристранния пакт 1939-1941, Годишник на СУ, Юридически факултет, т. 49, 1958.
Т о ш е в, А. Из Беломорието и Македония, С., 1941.
Т о ш е в, А. България и нейните съседи, ч.II, Българо-гръцки отношения, С., 1943.
Т о ш к о в а, В. Присъединяването на България към Тристранния пакт. Исторически преглед, 1969, № 4.
Т о ш к о в а, В. България и Третият райх 1941 -1944 (Политически отношения), С., 1975.
Т о ш к о в а, В. България в балканската политика на САЩ 1939/1944, С.,1985.
Т р а й к о в, В. Населените места в Тракия и Македония под гръцка власт. Стари и нови названия, С., 1946.
Т р и ф о н о в, С. Антантата в Тракия 1919-1920, С., 1989.
Т р и ф о н о в, С. Българското националноосвободително движение в Тракия 1919-1934, С., 1988.
Х р и с т о в, Х. Външната политика на България в навечерието и началото на Втората световна война. - В чест на академик Д. Косев. - Изследване по случай 70 години от рождението му, С., 1974.
Ц а р и д и с, Т. Итало-гръцката война 1940-1941 г., Военноисторически сборник, 1968, № 4.
Ш а п к а р е в, П. Земеделското стопанство на Южна Македония и Западна Тракия. - Българско икономическо дружество, 1942, № 8.
Щ е р е в, П. Общи борби на българския и гръцкия народ срещу хитлерофашистката окупация. Исторически преглед, 1963, № 3.
Щ е р е в, П. Общи борби на българския и гръцкия народ срещу хитлерофашистката окупация, С., 1966.
Щ е р е в, П. Офицерският корпус в политическия живот на Гърция 1940-1967, С., 1986.
Щ е р е в, П. За единодействието на българските и гръцките антифашисти през Втората световна война, В. 9 септември и Балканите, С., 1974.
Щ е р е в, П. Гърция и българско-гръцките отношения след Втората световна война. - Вж: Втори международен конгрес по българистика, т.20, С., 1988.
Я р а н о в, Д. Българското Беломорие като географско понятие. - В: Беломорски преглед, № 1, С., 1942.
H o p p e, H.-J. Bulgarien - Hitlers eigenwilliger Verbundeter. Eine Fellstudie zur nationalsozialistischen Sudosteuropapolitik. Stuttgart. 1979.
K o f o s, Ev. Nationalism and Communism in Macedonia. Thessaloniki. 1966.
R o h r i c h t, Edgar. Die Entwicklung auf dem Balkan 1943-1945. -Wehrwissenschaftliche Rundschau. Fr./M. 1962, S. 7.
S t e r e v, P. La contribution du peuple gres a la lutte antifasciste de liberstion et certaines manifestasions de la fraternite d'armes greco-bulgares - Etude balcanique, 1965, N 2-3.
Търсене     
 
Важни Новини
Лятно работно време
Още...
Регистрирани потребители
Име:

Парола:


>> Регистрация
Новини
Лятно работно време
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2019 г.
Весела Коледа
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2018 г.
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2017г.
Още новини...
10 най-продавани книги за месеца
1. Учението на Православната църква за Светото Предание и нейното отношение към новия календарен стил
2. Нови документи за издирването и следствието срещу Васил Левски и участниците в Арабаконашкия обир
3. Българска старина, книга 1
4. Нашата ВЯРА
5. Тунелът на надеждата
6. Подписът на Кафка
7. Поздрави от мен боговете
8. Загадката на дунавската цивилизация
9. Главните прокурори. От Татарчев до Гешев
10. Ей така... За актьора Тодор Близнаков

    © 2003 - 2012 Български книжици, office@knigabg.com