Български книжици
гр. София, ул. Аксаков 10
 
Раздели
Полезни връзки
Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Дюкян Меломан
Словото - българска вируална библиотека
Фондация "Елизабет Костова"
Вестник "Култура"
Антикварен магазин "Светлоструй"
Вестник "Литературен вестник"
НАБИС
Facebook - Български книжици

 

Нашата препоръка
Юдейски древности, част ІІІ
Автор: Йосиф Флавий
Раздел: Антична история
Издателство: Изток-Запад
Цена: 29,90 лв
Повече за книгата
Годишник по психология 
Автор: Сборник
Раздел: Психология - теоретични работи, направления
Издателство: УИ „Неофит Рилски”
Народност: българска
ISBN: 13141074
първо издание, 2010 год.
меки корици, 484 стр.
Цена: 10,50 лв  
СЪДЪРЖАНИЕ - TABLE OF CONTENT
Обръщение от името на катедра Психология, отправено от проф. Петър Николов по случай 80-годишнината на проф. Любомир Георгиев
Address on behalf of the Department of Psychology by prof Petar Nikolov on the occasion of prof Lubomir Georgiev's 80-th anniversary
Любомир Георгиев, Ал-Хадър Мохамед
Ценността - здраве на личността при завършване на средно образование
Lubomir Georgiev, Al-Hader Mohamed
The Personal Value - Health When Finishing Secondary Education
Людмил Кръстев
Психологически особености на икономическата власт и икономическата зависимост
Ludmil Krastev
Psychological Peculiarities of the Economic Power and Economic Dependence Васил Мадолев, Мария Иванова
Темперамент и акцентуация - взаимовръзка и педагогическа ценност Vasil Madolev, Maria Ivanova
Temperament and Accentuation - Relationship and Pedagogical Value
Петър Николов
Самопознанието - нерешен проблем на средното образование
Petar Nikolov
Self-knowledge - Unsolved Problem of Secondary School Education
Людмил Кръстев, Станислава Стоянова, Мария Мутафова Личностни характеристики на студенти по психология (екстраверсия, съвестност, съвместимост, грижовност)
Ludmil Krastev, Stanislava Stoyanova, Maria Mutafova
Personal Characteristics of Students in Psychology (Extroversion, Conscientiousness, Compatibility and Sociability)
Бойко Николов
Проблема за "понятието" в системите от отношения "език-реч" и "мислене-реч-обобщение " в предучилищна възраст
Boyko Nikolov
Problem of the "Notion" in the Systems of Rrelations "Language-Speech" and "Thinking-Speech-Summary" at Preschool Age
Добринка Божинова
Играта като метод за психологично консултиране и терапия в детска възраст
Dobrinka Bojinova
The Game as a Method of Psychological Consultation and Therapy in Childhood
Розина Попова, Йоланта Скрипкина
Ръководство и мотивация
Ro/ina Popova, Yolanta Skripkina
Management and Motivation
Русанка Манчева
Конфликти и групова ефективност
Rusanka Mancheva
Conflicts and Group eEffectiveness
Иванка Асенова, Йоанна Андонова
Дихотична перцетщя на думи с емоционално негативно съдържание: сравнително изследване на пациенти с шизофрения и клинично здрави субекти
Ivanka Asenova, Yoanna Andonova
Dichotic Perception of Words with Emotional Negative Content: Comparative Study of Schizophrenic Patients and Clinically Healthy Subjects
Стоил Мавродиев
Интроспекцията — исторически ракурс
Stoil Mavrodiev
Introspection — Historical Aspect
Алекси Алексиев, Спиридон Алексиев, Цветан Алексиев
Стрес, кризи и синкретични интервенции при тежки жизнени събития (Life events)
Alexi Alexiev, Spiridon Alexiev, Tzvetan Alexiev
Stress, Crises and Syncretic Interventions in Severe Life Events
Бойко Николов
Системният подход и принципът на детерминизма в научноизследователската работа по психология
Boyko Nikolov
System Approach and Principle of Determinisme in the Scientific Research Activity in Psychology
Станислава Стоянова
Поемане на риск от студенти по психология при задачи с ниска личностна ценност
Stanislava Stoyanova
Risk Taking by Students in Psychology in Tasks with Low Personal Value Мария Мутафова
Отношението към себе си и желанието за учене на студентит
Mftrla Mutafova
Students' Attitude towards Self and Students' Willingness to Learn
Стоил Мавродиев
Психологичната система на Лев Симеонович Виготски
Stoil Mavrodiev
Lev Simeonovitch Vygotsky's Psychological System
Иванка Асенова
Церебрална латерализация при шизофрения: съвременни данни и
теоретични интерпретации
Ivanka Asenova
Cerebral Lateralization in Schizophrenia: Recent Data and Theoritical Interpretations
Иван Кръстев
Същност и форми на процеса на сегментиране на потребителския пазар Ivan Krastev
Essence and Forms of the Process of Segmentation of the Customer Market
Наташа Вирмозелова
Езикови схеми - схеми на познанието
Natasha Virmozelova
Linguistic Schemes - Schemes of Knowledge
Йовка Ванчева
Психологични особености на уверената и неуверената личност
Yovka Vancheva
Psychological Peculiarities of the Confident and the Uncertain Personality
Наташа Вирмозелова
Роля и влияние на майчината функция за разрешаване на Едиповата ситуация при момичето
Natasha Virmozelova
Role and Influence of the Mother Function for Solving of the Girl's Oedipus Situation
Глория Рангелова
Необходимост от усъвършенстване на методическия инструментариум за
психологично изследване на водачите на моторни превозни средства
Gloria Rrangelova
Necessity of Improvement of the Methodological Instruments of Drivers' Psychological Research
Силвия Митева
Водене на случай в Дневен център за психосоциална рехабилитация
Silvia Miteva
Case Management in a Day Centre for Psychosocial Rehabilitation
Ирина Топузова
Мотивация и управление на човешките ресурси
Irina Topuzova
Motivation and Human Resource Management

Търсене     
 
Важни Новини
Нашата витрина
Още...
Регистрирани потребители
Име:

Парола:


>> Регистрация
Новини
Нашата витрина
Книгата „За нашенската литература, или за новобългарските писмено-диалектни езикови форми“ е отново в наличност
Нашата витрина
ВАЖНО! ПРАЗНИЧНО РАБОТНО ВРЕМЕ В ДНИТЕ ОКОЛО 24 МАЙ
Нашата витрина
Още новини...
10 най-продавани книги за месеца
1. Спомени за Симеоновград и село Йорданово
2. Слънце-техника
3. Лекции по метафизика. Онтология
4. Нови документи и изследвания. Васил Левски. Книга 4: Памет за Апостола
5. Из миналото на българската общност в Крайова (ХVІІІ - ХІХ в.). Изследвания и материали
6. Всесилният архитект. Човекът зад цар Борис III
7. Забравеното Средновековие
8. Триадата орач, рало и чифт волове (Културна универсалия от Древна Месопотамия до средата на ХХ век в България)
9. Димитър Списаревски. Живот, легенди, митове и факти
10. Любомир Лулчев: тайният съветник на цар Борис III (Личен дневник и протоколи от Народния съд)

    © 2003 - 2012 Български книжици, office@knigabg.com