Български книжици
гр. София, ул. Аксаков 10
 
Раздели
Полезни връзки
Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Дюкян Меломан
Словото - българска вируална библиотека
Фондация "Елизабет Костова"
Вестник "Култура"
Антикварен магазин "Светлоструй"
Вестник "Литературен вестник"
НАБИС
Facebook - Български книжици

 

Нашата препоръка
Каталог на монетите от Тракия ч.1 
Автор: Александър Пейков
Раздел: Нумизматика, сфрагистика, ордени, съкровища
Издателство: Центрекс
Народност: българска
ISBN: 9789549130843
първо издание, 2011 год.
меки корици, 176 стр.
Цена: 50,00 лв  
Прикачен файл:
Двуезична книга на български и английски език.

УВОД
Началото на проучванията на тракийските монетосечения е поставено преди повече от две столетия. Основната причина за това е факта, че тракийската цивилизация е тясно свързана с гръцката.

Изминаха почти сто години откакто големия български нумизмат Никола Мушмов издаде своя капитален труд "Античните монети на Балканския полуостров и монетите на българските царе". През този период информацията относно монетосеченията на тракийските племена и владетели, както и за тези на пеон-ските и скитски царе, се увеличи в голяма степен. Бяха публикувани значителен брой неописани монетни типове, втори бяха предатирани, а трети - отнесени към монетосеченията на други владетели. Всичко това обуславя необходимостта от подобен справочник, който съдържа възможно най-пълната информация от тази сфера. Съставянето на подобен каталог е немислимо без труда на десетки учени и любители нумизмати, които сме цитирали и на които дължим благодарност.

Монетите, описани в този каталог, са едни от първите, сечени на стария континент. Техния брой е много ограничен в сравнение с монетната продукция на Гърция, Рим и Византия, но именно те определят икономическата, социалната и естетическата тенденция в производството на средства за разплащане. Накратко, те са началото на класическата нумизматика.Точно затова изглежда странен фактът, че досега тази разпокъсана информация не е събрана и обобщена на едно място, не е представена обща картина на времето, засвидетелствана в тези първи изяви на материална и духовна култура. Настоящото издание има за цел да запълни поне частично тази празнота.

В каталога са посочени данни за всички тракийски монети, които са достигнали до нас. Изброени са номинали, типове и варианти със съответните метрични характеристики и приблизителни датировки. Посочени са по-важните публикации, за тези, които желаят допълнителна информация. За улеснение на колекционерите са посочени степените на рядкост, според нашите наблюдения. Пак за тях ще напомним, че цената на конкретна монета зависи на първо място от нейната степен на запазеност и чак след това от степента на рядкост. Важно предимство на каталога е и илюстративния материал. Почти всички описани монетни типове са представени чрез снимки или рисунки, което помага на читателите да се ориентират в тази нелесна материя. Всички илюстрации са показани в естествената големина на монетите, а където е възможно за малките номинали-ивмащаб 2:1.

По-голямата част от монетите на тракийскитеплемена и владетели се отличават с изключително висока степен на рядкост, значима художествена стойност и дори енигматичност. Това са фактите, определящи нарастващия през последните десетилетия интерес от страна на колекционерите към тракийските монето-сечения и превръщащи ги в добра инвестиция.

Разбираме, че някои позиции в настоящия каталог са дискусионни. Нужна е нова информация за тяхното изясняване в бъдеще. Всякакви препоръки, коментари, дискусии и допълнения са добре посрещнати.

INTRODUCTION

The beginning of the research work of the Thracian coinages has been started more than two centuries ago. The main reason for this is the fact that the Thracian civilization is narrowly connected with the Greek one.

Almost hundred years have passed from the moment when the prominent Bulgarian numismatist Nikola Moushmov has published his capital work "The Antique Coins on the Balkan Peninsula and the Coins of the Bulgarian Tsars". The information for the coinages of the Thracian tribes and rulers and for those of the Paionean and Scythian king has increased significantly during this period. Large number of unknown coin types have been published, a second group has been re-dated and a third one - attributed to the coinages of other rulers. All of these points determine the necessity of such a book, which containes possibly the most complete information in this field. It is unthinkable for anyone to compile such catalogue without the labour of tens of researchers and numismatists, who are cited and to whom we owe gratitude.

The described in this Catalogue coins are one of the first minted in Europe. Their number is significantly limited in comparison with the coin production of ancient Greece, Roma and Byzantium but strictly they are the ones to determine the economic, social and aesthetic trends in the means-of-payment production. In short, they are the beginning of the classical numismatics. And exactly because of this fact it is very strange that this fractured information has not been collected and summoned together and a common picture, attested in these first expressions of the material and spiritual culture, of that time has not been presented. The present work aims to fill, at least partially, this vacuum.

Data for all Thracian coins which have reached us is included in the Catalogue. Nominals, coin types and variants are described together with their metrical characteristics and approximate datings. The more significant publications are marked for those who need additional information. The classes of rarity according to our examinations are included to help the collectors in their activities. Once more for them, we will remember, that the price of a certain coin depends on the first place on its stage of preservation and after that on its class of rarity. The illustrations are an important advantage for the users of the catalogue. Almost all of the depicted coin types are presented with photoes or drawings, which helps the readers to find their way in this not an easy field. All the illustrations are shown with the real dimensions of the coins and, where it is possible, for the small nominals - in scale 2:1.

The larger part of the coins of the Thracian tribesand rulers are distinguished for their extremely high class of rarity, significant art value and even for their enigma. These are the facts which determine the rising interest of the collectors towards the Thracian coinages during the last several decades and which make them a good investment as well.

We understand that some items in this catalogue are discussible. New information for their clearing up is needed. All recomendations, commentaries, discussions and additions are welcome.
Търсене     
 
Важни Новини
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2023 г.
Още...
Регистрирани потребители
Име:

Парола:


>> Регистрация
Новини
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2023 г.
ВАЖНО! ПРАЗНИЧНО РАБОТНО ВРЕМЕ В ДНИТЕ ОКОЛО НОВА ГОДИНА
Нашата витрина
ВАЖНО! КНИЖАРНИЦА „БЪЛГАРСКИ КНИЖИЦИ” ИЗЛИЗА В ПОЧИВКА ОТ 22 ДО 24 СЕПТЕМВРИ ВКЛЮЧИТЕЛНО!
Нашата витрина
Още новини...
10 най-продавани книги за месеца
1. Именник, календар и летоброене на древните българи
2. Георги Кьосеиванов. Прокуденият премиер
3. Песен на песните Соломонови
4. Горяните. Старосел, Старо Железаре, Паничери, Труд, Дрангово. Сборник от спомени на живи свидетели и архивни документи
5. Неизбежният съюз: Берлин - Рим - Москва
6. Войнуците от имперските конюшни в османската провинция Румелия (XV - първите десетилетия на XVIII век)
7. „Бившите хора“ на концлагерна България
8. Македоните по бойните полета, част 1
9. Страници от историята на Трявна през Възраждането
10. Огледай се в празната чиния. Психология на храненето

    © 2003 - 2012 Български книжици, office@knigabg.com