Български книжици
гр. София, ул. Аксаков 10
 
Раздели
Полезни връзки
Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Дюкян Меломан
Словото - българска вируална библиотека
Фондация "Елизабет Костова"
Вестник "Култура"
Антикварен магазин "Светлоструй"
Вестник "Литературен вестник"
НАБИС
Facebook - Български книжици

 

Нашата препоръка
Триумфът на Ахил • Дивият ирис • "Медоулендс"
Scripta & e-Scripta, Vol. 10-11  
Автор: Сборник
Раздел: Литературна критика, литературознание, Езикознание, лингвистика, семиотика, филология
Издателство: БАН институт за литература, Боян Пенев
Народност: българска
ISBN: 1312238X
първо издание, 2012 год.
меки корици, 540 стр.
Цена: 12,00 лв  
Съдържание
Андрей Бояджиев,
Насоки за инициативата „Репертоар на старата българска литература и книжнина ": XML модел за описания на ръкописи
Scripta
Юрген Фуксбауер,
Бележки върху граматическите особености на славянската Диоптра. Част I: правопис и фонетика
Валентина Калзолари,
Староарменските преводи на гръцки философски текстове: творбите на Давид Непобедими
Кетеван Безарашвили,
Тамар Ломидзе, Раннохристиянските химни (Adversus Eumdem) във Византия и поезията на грузинския романтизъм
Ирма Караулашвили,
Местните особености на легендата за цар Авгар в грузинската, арменската и славянската традиция: кратък преглед
Николоз Алексидзе,
Грузинската средновековна полемична литература
Мария Хараламбакис,
Съдбата на поезията и прозата при рецепцията на литературата върху Книга на Йов
Евелина Минева,
Проблеми при критическото издаване на византийски и славянски служби
Анна-Мария Тотоманова,
Хрониката на Юлий Африкан в славянски превод
Анисава Милтенова,
Лили Щамлер, Наследяване на византийската литературна традиция: адаптации и трансформации на Балканите
Мария Иовчева,
Лора Тасева, Преводната литература в българското Средновековие като социо-културен феномен
Елина Добринина,
Върху иконографскоторазвитие на „Възнесението на пророк Илия ": надписи към миниатюри и коментари към текста във византийски ръкописи от X до XIII век
Елисавета Мусакова,
Песнивецът на цар Йоан Александър в неговия славянски и византийски контекст
Виктория Поповска-Коробар,
„Изворите наПремъдроста" на църковните отци в църквата от XVI век в Мрзен Ореовец
Анета Серафимова,
Старозаветни сцени в църквата "Свети Никола " в Шишевския манастир (1630)
Емануел Мутафов,
Очевидна и скрита страна на светите изображения - обратната страна на православните икони

Дебюти

Станка Петрова,
Някои формални особености в двата канона за св. Методий
Светлана Цонкова,
Свръхестествени сили в заклинания от български средновековни и предмодерни ръкописи: магически функции и всекидневен контекст
Цвета Евлогиева-Кацарова,
Към изследването на псалтир НБКМ13 от сбирката на Националната библиотека в София
Лора Ненковска,
За украсата на четириевангелие MNIR invert. 131507, Букурещ, Румъния

Personalia

Анисава Милтенова,
По случай юбилея на Синтия Вакарелийска
Маргарет Димитрова,
По случай юбилея на Катрин Мери МакРобърт
Рецензии
Нови книги
Резюмета
Съкращения


Table of Contents
e-Scripta
Andrej Bojadziev,
Guidelines to Repertorium Initiative XML Model for Manuscripts Descriptions
Scripta
Jtirgen Fuchsbauer,
Remarks on the Grammar of the Slavonic Dioptra. Parti: Orthography and Phonetics
Valentina Calzolari,
The Ancient Armenian Translations of Greek Philosophical Texts: the Works of David the Invincible
Ketevan Bezarashvili,
Tamar Lomidze, Old Christian Hymns (Adversus Eumdem) in Byzantium and the Poetry of Georgian Romanticism
Irma Karaulashvili,
A Short Overview of the Nationalised Peculiarities of the Abgar Legend in Georgian, Armenian and Slavonic traditions
Nikoloz Aleksidze,
Medieval Georgian Polemical Literature
Maria Haralambakis,
The Fate of the Poetry and Prose in the Reception of Literature about Job
Evelina Mineva,
Problems of the Critical Edition of Byzantine and Slavonic Services
Anna-Maria Totomanova,
The Chronicle of Julius Africanus in Slavic Translation
Anissava Miltenova, Lilly Stammler,
Owning the Byzantine Literary Tradition: Balkan Adaptation and Transformation
Mariya Yovcheva, Lora Taseva,
Translated Literature in the Bulgarian Middle Ages as a Social and Cultural Phenomenon
Elina Dobrynina,
On the Developing Iconography of the Ascent of the Prophet Elijah: Inscriptions to Miniatures and Text Commentaries in Manuscripts of the Ninth to Thirteenth Centuries
Elissaveta Moussakova,
The Psalter of King John Alexander in its Slavonic and Byzantine Context
Viktoria Popovska-Korobar,
The Holy Church Fathers 'Fountain of Wisdom in the Sixteenth-Century Church at Mrzen Oreovec
Aneta Serafimova,
The Old Testament Wall Paintings in the Sisevo Monastery of St Nicholas (1630)
Emmanuel S. Moutafov,
The Reverse of the Orthodox Icon: an Aspect of Holy Images at once Obvious and Hidden
Debuts
Stanka Petrova,
Peculiarities of the Two Old Bulgarian Kanons Dedicated to St Methodios 397
Svetlana Tsonkova,
The Supernatural Agents in Medieval and Early Modern Bulgarian Charms. Magical Functions and Quotidian Contexts
Tsveta Evlogieva-Katsarova,
Towards the Study of the Psalter NBKM13 from the Manuscript Collection of the National Library in Sofia
Lora Nenkovska,
On the Illumination of the Four Gospels Book-MNIR invert. 131507, Bucharest, Romania
Personalia
Anissava Miltenova,
On the Occasion of Cynthia Vakareliyska's Anniversary
Margaret Dimitrova,
On the Occasion of Catherine Mary MacRobert's Anniversary
Reviews
New Books
Abstracts
Abbreviations
Търсене     
 
Важни Новини
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2022 г.
Още...
Регистрирани потребители
Име:

Парола:


>> Регистрация
Новини
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2022 г.
ПРАЗНИЧНО РАБОТНО ВРЕМЕ на книжарница БЪЛГАРСКИ КНИЖИЦИ
Нашата витрина
Нов тираж!
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2021 г.
Още новини...
10 най-продавани книги за месеца
1. Зрящият е хляб. Избрано
2. Зимата през Средновековието
3. До края на смъртта
4. Триумфът на Ахил • Дивият ирис • "Медоулендс"
5. Психология на развитието
6. Огледай се в празната чиния. Психология на храненето
7. Семпли скици по естетика
8. Младият мъж
9. Оловна тишина. Историята на един разстрел
10. Проблеми на комизма и смеха

    © 2003 - 2012 Български книжици, office@knigabg.com