Български книжици
гр. София, ул. Аксаков 10
 
Раздели
Полезни връзки
Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Дюкян Меломан
Словото - българска вируална библиотека
Фондация "Елизабет Костова"
Вестник "Култура"
Антикварен магазин "Светлоструй"
Вестник "Литературен вестник"
НАБИС
Facebook - Български книжици

 

Нашата препоръка
Урбанизацията в българските земи под османска власт през XIX век (до 1878 г.)
HPAKΛEOYΣ ΣΩTHPOΣ ΘAΣIΩN - Изследвания в чест на Иля Прокопов 
Автор: Съставители: Евгени Паунов,Светослава Филипова
Раздел: Нумизматика, сфрагистика, ордени, съкровища, Археология
Издателство: Фабер
Народност: българска
ISBN: 9789544007171
първо издание, 2012 год.
твърди корици, 912 стр.
Цена: 50,00 лв  
Прикачен файл:
Изследвания в чест на Иля Прокопов от приятелите и учениците му по случай неговата 60-годишнина

CONTENTS
I. Обща част
I. General Section
Поздравителна листа / Tabula gratulatoria
Списък на публикациите на Иля Прокопов / Bibliography to Date
Няколко думи за Илята/ Few Words for Ilya
Academic CV of Ilya Prokopov/ Избрани фотографии
Some Photograph/
ІІ. Научна част
II. Contributions
А. Нумизматика
А. Numismatics
A. Tzamalis.The Kneeling Bull Type fromthe “Thraco-Macedonian” Region
А. Тзамалис. Монетният тип приклекнал бикот „трако-македонския“ регион
П. Делев. За тегловните стандарти на тежките сребърнимонети на дероните
P. Delev. On the Weight Standards of the Heavy Silver Coinage of the Derrones
V. Peshekhonov, N. Frolova. Silver Coins of Abdera and Maroneia of the 6th–4thCentury BC in the Collection of the State Historical Museum in Moscow: An Updated View
В. Пешехонов, Н. Фролова. Сребърните монетина Абдера от VІ–ІV в. пр. н.е. и Маронея от колекцията на Държавния исторически музей (Москва) в светлината на новите изследвания
М. Андонова. Тасос и „силеновата“ монетна серия VІ–ІV в. пр. Хр.
M. Andonova. The Island of Thasos and the Coinage of the Silenus Type, 6th– 4th Century BC
С. Топалов. Непубликуван тип среднономинална бронзова монета „силен и нимфа – вдлъбнат квадрат, разделен на четири“
S. Topalov. Unpublished Type of “Silenos and Nymph / Quandripartite Incuse Square” Bronze Coin of Middle Denomination
E. Pavlovska. А Сoin Hoard of the Paionian King Lycceios
Е. Павловска. Монетно съкровище с тетрадрахмина пеонския цар Ликей
М. Манов. Монетосеченето на тракийското племе дентелети – нови наблюдения
M. Manov. The Coinage of the Thracian Tribe of Denthelaetae – New Observations
Y. Stoyas. Two Peculiar Thracian Coin Issues: DANTHLHTVN and MELSA
Я. Стояс. Две особени тракийски монетосечения: DANTHLHTVN и MELSA

M. Crawford.Coins with GRU: the Abbé Bertrand Capmartinde Chaupy and the Early Study of the Coinages of Italy
М. Кроуфърд. Монетите с надпис GRU: абат Бертран Капмартен дьо Шопи и най-раннитеизследвания на монетосеченията в Италия
C. Marinescu, C. Lorber. The “Black Sea” Tetradrachm Hoard
К. Маринеску, К. Лорбър. Нова находка с тетрадрахми от района на Черно море
И. Карайотов. Постумните сребърни и златни монетина Месамбрия и Одесос през ІІІ–І в. пр. Хр.
I. Karayotov. Les monnaies posthumes d’argent et d’or de Messambria et Odessos aux IIIe– Iers. av. J.-C.
S. Kremydi. The Bronze Coins of Lychnidоs
С. Кремиди. Бронзовото монетосечене на Лихнид
N. Šeldarov. А Hoard of Bronze Coins of Philip V and Perseus from the Area of Gevgelija, Republic of Macedonia
Н. Шелдаров. Колективна находка с бронзови монети на Филип V и Персей от района на Гевгели, Република Македония
F. de Callataÿ. A Tetradrachm with the Legend QRAKWN Overstruck on an Athenian Stephanephoros Tetradrachm of APELLIKWN-GORGIAS (88/87 BC) and its Consequences for the Thasian Type Coinage
Ф. дьо Калатай. Тетрадрахма с надпис QRAKWN препечатана върху атинска тетрадрахма на APELLIKWN-GORGIAS (88/87 г.) и последствията за монетосеченето от тасоски тип
D. MacDonald. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΡΑΚΩΝ Tetradrachm:The Links and Dating
Д. Макдоналд. Тетрадрахмите ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΣΩΤΗΡΟΣΘΡΑΚΩΝ: връзки на монетните печати и датировка
Y. Touratsoglou. Coins of the Macedonian Cities in the FHW (Foundation of the Hellenic World) Collection
Я. Турацоглу. Монети на македонските градове в колекциятана фондация на елинския свят (FHW), Атина
D. Ujes-Morgan. 1stCentury BC Drachms of Apollonia and Dyrrhachiumin the Territory of the Scordisci. A Prologue to the Roman Conquest of the Balkans
Д. Уйес-Морган. Драхмите на Аполония и Дирахион от І век пр. Хр. на територията на скордиските: пролог към римското завоевание на Балканите
P. Davis, E. Paunov. Imitations of Republican Denarii from Moesia and Thrace
Ф. Дейвис, Е. Паунов. Имитации на републикански денари от Мизия и Тракия
М. Минкова. Монетна находка от II–I век пр. Хр. от село Найденово, община Братя Даскалови, Старозагорска област
M. Minkova. A 2nd– 1st Century BC Coin Hoard from the Village of Naydenovo, Municipality of Bratya Daskalovi, Stara Zagora District
S. Ivanov. Circulation of Bronze Coins of Thessalonica from the 2nd Century BC to the 1st Century BC in the Territory of Southwest Bulgaria
С. Иванов. Циркулация на бронзовите монети на Тесалоника от II в. пр. Хр. до края на I в. пр. Хр. на територията на Югозападна България
Е. Паунов. Монети и монетна циркулация в Кабиле и неговия хинтерланд, ~100 г. пр. Хр. – 98/117 г. сл. Хр.
E. Paunov. Coins and Coin Circulation in Kabyle and its Hinterland,ca. 100 BC – AD 98/117
П. Бънов. Контрамаркирани римски бронзови монети от І в.от музея в Плевен
P. Banov. 1stAD Century Roman Countermarked Bronze Coinsfrom the Museum in Pleven (Central North Bulgaria)
V. Mihailescu-Bîrliba. Roman Coins at the Free Tribes outside Province of Dacia
В. Михайлеску-Бърлиба. Римски монети при „свободните“ племена извън провинция Дакия
С. Филипова. Провинциални бронзови монетиот разкопките в махала „Арбанас“, Радомир (област Перник)
S. Filipova. Roman Provincial Coins from the Excavationsin the Arbanas Quarter of Radomir, District of Pernik
Д. Ботева. Нумизматични данни за крепостната стена на Улпия Сердика при Марк Аврелий: въпроси и новивъзможности?
D. Boteva. Numismatic Evidence about Ulpia Serdica’s Fortification wall under Marcus Aurelius: Questions and New Possibilities?
М. Славова. Монетни находки от град Меричлери (средата на II – края на IV вeк)
M. Slavova. Coin Finds from the Town of Merichleri (Mid–2nd – late 4th Century AD)
Р. Гущераклиев. Бронзови монети от района на римско селище в землището на село Владиня, Ловешко
R. Gushterakliev. Bronze Coins from a Roman Settlement near Vladinya, Region of Lovech
Г. Дзанев. Колективна находка на антониниани от Абритус
G. Dzanev. A Hoard of Roman Antoniniani from Abritus
K. Liampi. Grave Hoard of Late Roman Period from the Site Ellinikaat Kopani, Ioannina/2008
К. Лиампи. Късноримска монетна находка от некропола „Елиника“ при Копани, град Янина
А. Тенчова. Съкровище с ранновизантийски монетиот с. Дюлино, община Бяла
A. Tenchova. Ein Schatzfund mit frühbyzantinischen Münzen von Dulino, gemeinde von Bjala
D. Vladimirova-Aladzhova. Lid for Theriac Drug Jars from Melnik(Southwest Bulgaria)
Д. Владимирова-Аладжова. Похлупаче на териак от Мелник
И. Йорданов. Печат на неизвестен стратег от Тракияи Йоанопол (70–80-те г. на Х век)
I. Yordanov. A Seal of Unknown Byzantine Strategos of Thrake and Johanopolis Dating from 970–980s AD
Б. Стара история и археология
B. Ancient History and Archaeology
В. Вандова. Неолитни гробове при с. Крум, Димитровградско (разкопки 2011 г.)
V. Vandova. Neolithic Burials near the Village of Krum, Dimitrovgrad District (Campaign 2011)
D. Doncheva. The Northern “Journey” of Late Bronze Age Copper Ingots
Д. Дончева. Северният „път“ на медните слитъци през къснатабронзова епоха
К. Порожанов. Одриските царе Котис І (383/2–360/359 г. пр. Хр.) и Керсеблепт (359–341 г.) – владетели на Боспора и Хелеспонта
K. Porozhanov. The Odrysian Kings Kotys I (383/2 – 360/59 BC) and Kersebleptes (359–341 BC) as Rulers of Bosphorus and Hellespont
А. Порталски. Дионисий Византийски – ценен изворза географията и историята на Босфора в древността
A. Portalsky. Dionysius of Byzantium – a Valuable Ancient Source for the History and Geography of Bosporus
М. Иванов. Социална и културна принадлежноств провинция Тракия според надгробните паметници
M. Ivanov. Social and Cultural Identity in Province of Thrace according to the Grave Monuments

И. Топалилов. Νικοπόλις ή περὶ Αἷμον или Nicopolis ad Istrum
I. Topalilov.Νικοπόλις ή περὶ Αἷμον or Nicopolis ad Istrum
В. Найденов, Н. Торбов. Римски и късноантични лампиот колекцията на Регионалния Исторически музей в Плевен
V. Naydenov, N. Torbov. Roman and Late Antique Lampsfrom the Collection of Regional Historical Museum in Pleven
Т. Ковачева. Римски теракоти от Улпия Ескус
T. Kovacheva. Roman Terracottae from Ulpia Oescus
Ю. Мешеков. Трако-римски коли от гр. Трън – проблемина конструкцията и реконструкцията
Y. Meshekov. Thraco-Roman Carriages from the Town of Tran: Problems of the Constriction and Reconstruction
М. Камишева. Непубликувани паметници от светилището при с. Кирилово, Старозагорскo
M. Kamisheva. Unpublished Monuments from the Sanctuary of Thracian Horseman near the Village of Kirilovo, Stara Zagora District
В. Паунова. Отново за „свещените участъци“ в ЮгоизточнаЕвропа през античната и късноантичната епохи
V. Paunova. Back on the “Sacred territory” during the Antiquity and Late Antique Period in Southwestern Europe
Г. Дянкова. Ранносредновековна яма от обект „Гороцветна“ / 2010: бележки за фортификацията на Пауталия–Велбъжд
G. Dyankova. Early Mediaeval Pit from “Gorotzvetna” / 2010: No
Д. Грозданов. Средновековни гробове в църкви от Южна България (ХІ–ХІV в.)
D. Grozdanov.Medieval Burials in Churches from Southern Bulgaria (11th– 14thc.)
В. Личности
C. Personalia
В. Ликов. По следите на един нумизмат: Георги Ликов (1921–1994)
V. Likov. On the Footsteps of a Numismatist: Georgi Likov (1921–1994)
Г. Показатели
D. Indices
Приети съкращения
Abbreviations
Указател на авторите
Index of Contributors
За съставителите
About the Editors
Търсене     
 
Важни Новини
Нашата витрина
Още...
Регистрирани потребители
Име:

Парола:


>> Регистрация
Новини
Нашата витрина
Книгата „За нашенската литература, или за новобългарските писмено-диалектни езикови форми“ е отново в наличност
Нашата витрина
ВАЖНО! ПРАЗНИЧНО РАБОТНО ВРЕМЕ В ДНИТЕ ОКОЛО 24 МАЙ
Нашата витрина
Още новини...
10 най-продавани книги за месеца
1. Образ на значимото. Книга в чест на Атанас Далчев
2. Разговори с Маргарита Младенова
3. Путинизмът: Източници на новата руска диктатура
4. Вера и далавера. Есета и анализи, простотии и разкази 2000 - 2024
5. Спомени за Симеоновград и село Йорданово
6. Лекции по метафизика. Онтология
7. Българската Църква в предпоследните времена. Сборник
8. Атентатът в храм "Света Неделя" и пътят към злодеянието на БКП • Надвечерието на атентата - Велики четвъртъкъ 1925 год.
9. Митът за концептуалната рамка. В защита на науката и рационалността
10. Историографски спорове за Средновековието: българо-сръбски, българо-македонски

    © 2003 - 2012 Български книжици, office@knigabg.com