Български книжици
гр. София, ул. Аксаков 10
 
Раздели
Полезни връзки
Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Дюкян Меломан
Словото - българска вируална библиотека
Фондация "Елизабет Костова"
Вестник "Култура"
Антикварен магазин "Светлоструй"
Вестник "Литературен вестник"
НАБИС
Facebook - Български книжици

 

Нашата препоръка
Studia Philologica №36/1 
Автор: Колектив
Раздел: Езикознание, лингвистика, семиотика, филология, Друга европейска литература
Издателство: УИ „Св. св. Кирил и Методий”-Велико Търново
Народност: българска
ISBN: 25349181
първо издание, 2018 год.
меки корици, 370 стр.
Цена: 23,00 лв  
Прикачен файл:
Съдържание:
ПРЕДГОВОР
FOREWORD

ЕЗИКОВЕДСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ / LINGUISTIC STUDIES

1. Надежда КОСТОВА (Институт за български език – БАН, България). Новите глаголи в българския език
Nadezhda KOSTOVA (Institute for the Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria). New Verbs in the Bulgarian Language

2. Гордана ДРАГИН (Философски факултет, Университет в Нови Сад, Сърбия). Урбана диjалектологиjа у Србиjи (Говор Новог Сада)
Gordana DRAGIN (Department of Serbian Language and Linguistics, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, Serbia). Urban Dialectology in Serbia (The Speech of Novi Sad)

3. Людвиг СЕЛИМСКИ (Katowice – Велико Търново). Фамилни имена от названия за лица според занятия
Ludwig SELIMSKI (Katowice – Veliko Tarnovo). Surnames Derived from Personal Names Drawn from Occupations

4. Кента СУГАИ (Токийски университет за чуждестранни езици, Япония). Удвояване на допълнението и граматикализация в светлината на ареалната лингвистика
Kenta SUGAI (Tokyo University of Foreign Studies, Japan). Clitic Reduplication and Grammaticalisation in Light of Areal Linguistics.

5. Румяна ЛЮТАКОВА (СУ „Св. Климент Охридски“, България). Движение между активната и пасивната лексика в българския и румънския език след 1989 г.
Rumyana LYUTAKOVA (St. Kl. Ohridski University of Sofia, Bulgaria). Mobility between Active and Passive Vocabulary of Bulgarian and Romanian After 1989

6. Виргиния МИРОСЛАВСКА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, България). Специфични характеристики на адресативните форми в съвременния полски език
Wirginia MIROSŁAWSKA (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, Bulgaria). Specific Forms of Address in Modern Polish

7. Борис ВУНЧЕВ (СУ „Св. Климент Охридски“, България). Новогръцки словообразователни модели със суфиксоиди от старогръцки глаголи
Boris VOUNCHEV (St. Kl. Ohridski University of Sofia, Bulgaria). Modern Greek Word-Formation Models with Suffixoids from Ancient Greek Verbs

8. Веска КИРИЛОВА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий, България). Ненормативна субституция на средните гласни [O], [о] и на широката гласна [O] в устната практика на френския и българския език
Veska KIRILOVA (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, Bulgaria). Non-Normative Substitution of the Medium Vowels[O], [о] and the Wide Vowel [O] in Spoken French and Bulgarian

9. Michal JANKOWICZ (Pedagogical University of Krakуw, Poland). The Homonymy of Proper Names as an Element of Language-Games in Internet Memes
Михал ЯНКОВИЧ (Педагогически университет в Краков, Полша). Омонимия на собствените имена като елемент от езиковата игра в интернет мемите

10. Ирина САРЪИВАНОВА, Милена ЙОРДАНОВА (СУ „Св. Климент Охридски“, България). Корелативенграматичен минимум по съвременен турски и османски език
Irina SARAIVANOVA, Milena YORDANOVA (St. Kl. Ohridski University of Sofia, Bulgaria). Correlative Grammar Minimum in Modern Turkish and the Ottoman Language

11. Таня ТОПАЛОВА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България). Италианските заемки в областта на икономиката и финансите
Tanya TOPALOVA (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, Bulgaria). Italian Loanwords in the Field of Economics and Finance

12. Peter ŽEŇUCH (Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava, Словакия). Slavistický výskum ako súčast výskumov europskeho a kultúrneho horizontu Peter ŽEŇUCH (Jan Stanislav Institute of Slavistics of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia). Slavic Research as Part of the Research of European and Cultural Horizon

13. Велин ПЕТРОВ (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България). Българинът в устойчивите словосъчетания на съседните народи
Velin PETROV (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, Bulgaria). The Bulgarian in Idioms of the Neighbouring Nations

14. Радостина СТОЯНОВА (Санктпетербургски държавен университет, Русия; Колеж по туризъм към Икономически университет – Варна, България). Концептът “ГОРЭТИ” в славянските версии на “Постническите слова” на Исак Сирин (върху материал на лексикална вариативност в Слово 21 от Версия А и Слова 10-14 от Версия В)
Radostina STOYANOVA (Saint Petersburg State University, Russia;хCollege of Tourism, University of Economics – Varna, Bulgaria).
The “ГОРЭТИ” Concept in Slavonic Versions of the Ascetical Homilies of Saint Isaac the Syrian (Based on Material of Lexical Variation of Homily 21 from Version A and Homilies 10–14 from Version B)

15. Alexius BELOV (Moscow State University, Russia). Slavic Pleophony, Morae and Tones in the Aspect of Population Genetics
Алексей БЕЛОВ (Московски държавен университет, Русия). Славянска плеофония, мори и тонове в аспекта на популационната генетика

16. Konrad Kazimierz SZAMRYK (University of Bialystok, Poland). Colloquial Speech Creation in the Polski, krok po kroku Textbook for Teaching Polish as a Foreign Language (Level A1)
Конрад Кажимеж ШАМРИК (Университет Бялисток, Полша). Пресъздаване на разговорната реч в учебника по полски език като чужд език „Polski, krok po kroku“ (ниво А1)

ЛИТЕРАТУРОВЕДСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ / LITERARY STUDIES

1. Александр ЛОГИНОВ (Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина, Россия). Слова, связанные с возмездием, и формы возмездия в гомеровском эпосе
Alexandr LOGINOV (Kutafin Moscow State Law University, Russia). Words of Retaliation and Retaliation Ways in the Homeric Epics

2. Пепа ЛУНГАРОВА (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България). Античност и филология
Pepa LUNGAROVA (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, Bulgaria). Antiquity and Philology

3. Наталия НЯГОЛОВА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България). „Цар Фьодор Йоанович“ на сцената на Народния театър – естетически контeкст
Nataliya NYAGOLOVA (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, Bulgaria). Tsar Fyodor Ioanovich on the Stage of the National Theatre – Aesthetic Context

4. Kamila BUDROWSKA (University of Białystok, Poland).Censorship of Erotic Themes in Literary Fiction in Poland in the Years 1948–1958. A review of research
Камила БУДРОВСКА (Университет Бялисток, Полша) Цензуриране на еротични теми в литературната фантастика в Полша в периода 1948–1958 г. Преглед на научните изследвания

5. Сава СТАМЕНКОВИћ (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“; Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, Србия). Селинџеров Ловац у ражи и српска, хрватска и бугарска цинс проза: проблем одређења и трајања модела
Sava STAMENKOVIC (Faculty of Philosophy, University of Nis, Serbia). Salinger’s Catcher in the Rye and Serbian, Croatian and Bulgarian Jeans Fiction: Problems in the Model Definition and Duration

6. Росен МИЛАНОВ (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България). Светът на чудесата в „Животът на отците“ от св. Григорий Туронски
Rosen MILANOV (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, Bulgaria). The World of Miracles in Life of the Fathers by Saint Gregory of Tours

7. Светла ДЖИВТЕРЕВА (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България). Функции на финалните формули в коледните обредни песни
Svetla DZHIVTEREVA (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, Bulgaria). Functions of the Final Formulas in Christmas Ritual Carols

8. Ярмила ДАСКАЛОВА (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България). Нови измерения в концептуализирането на красотата и принципа на оригиналността в творчеството на Едгар Алън По и Шарл Бодлер
Yarmila DASKALOVA (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, Bulgaria). New Dimensions in Conceptualizing Beauty and the Principle of Originality in the Works of Edgar Allan Poe and Charles Baudelaire

9. Данијела КОСТАДИНОВИЋ (Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Србија). Модална ограничења фикционалних индивидуа у прози Слободана Џунића
Danijela KOSTADINOVIC (Faculty of Philosophy, University of Nish, Serbia). Modal Restrictions of the Fictional Persons in Slobodan Dzunic‘s Narrative Fiction

10. Иванка ДОНЧЕВА (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България). За необичайната епитафия на Алиа Потестас
Ivanka DONCHEVA (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, Bulgaria). On the Unusual Epitaph of Allia Potestas

11. Dariusz PAWELEC (University of Silesia in Katowice, Poland). „Possible Communications” and the „Possible Addressee” in Lyrical Poetry Дариуш ПАВЕЛЕЦ (Силезийски университет в Катовице, Полша). „Вероятни послания“ и „вероятният адресат“ в лирическата поезия

12. Danuta OPACKA-WALASEK (University of Silesia in Katowice, Poland). Nanomoments and Eons: The Question of Time in Contemporary Polish Poetry (A Reconnaissance)
Данута ОПАЦКА-ВАЛАСЕК (Силезийски университет в Катовице, Полша). Наномоменти и еони. Въпросът за времето в съвременната полска поезия (проучване)

13. Маргрета ГРИГОРОВА (Великотърновски университет, България). Легендата за светицата с мъжко лице при Олга Токарчук (Дом дневен, дом нощен) и Якуб Арбес (Разпнатата)
Margreta GRIGOROVA (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, Bulgaria). Legend of the Male-Faced Saint in Crucified Woman by Jakub Arbes and House of Day, House of Night by Olga Tokarczuk

14. Петя ЦОНЕВА (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България). Домове на детството и зрелостта. Отпътуване и завръщане в романите „Южна поща“ и „Малкият принц“ на Антоан дьо Сент-Егзюпери
Petya TSONEVA (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, Bulgaria). Childhood and “Grown-Up” Homes. Home-Leaving and Home-Coming in Antoine de Saint-Exupйry’s Courrier Sud and Le Petit Prince

ЗА АВТОРИТЕ // ABOUT THE AUTHORS
Търсене     
 
Важни Новини
ВАЖНО! ПРАЗНИЧНО РАБОТНО ВРЕМЕ В ДНИТЕ ОКОЛО 24 МАЙ
Още...
Регистрирани потребители
Име:

Парола:


>> Регистрация
Новини
ВАЖНО! ПРАЗНИЧНО РАБОТНО ВРЕМЕ В ДНИТЕ ОКОЛО 24 МАЙ
Нашата витрина
ПРАЗНИЧНО РАБОТНО ВРЕМЕ НА КНИЖАРНИЦА „БЪЛГАРСКИ КНИЖИЦИ” В ДНИТЕ ОКОЛО ВЕЛИКДЕН
Нашата витрина
Важно! 4 март (понеделник) ще бъде почивен ден за книжарницата
Още новини...
10 най-продавани книги за месеца
1. Из младостта на пловдивския футбол
2. Китай в десет думи
3. Среща с тайнството. Съвременен поглед към Православието
4. Без мен
5. Дунавска България и Балканът, том 1: Историческо-географско-етнографски пътеписни проучвания от 1860 до 1879 г.
6. Хронос. Западът в схватка с времето
7. Стопанска България 1879-2008
8. Димитър Списаревски. Живот, легенди, митове и факти
9. Антология на българския символизъм
10. След размисъл. Избрани статии за психоанализата

    © 2003 - 2012 Български книжици, office@knigabg.com