Български книжици
гр. София, ул. Аксаков 10
 
Раздели
Полезни връзки
Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Дюкян Меломан
Словото - българска вируална библиотека
Фондация "Елизабет Костова"
Вестник "Култура"
Антикварен магазин "Светлоструй"
Вестник "Литературен вестник"
НАБИС
Facebook - Български книжици

 

Нашата препоръка
Юдейски древности, част ІІІ
Автор: Йосиф Флавий
Раздел: Антична история
Издателство: Изток-Запад
Цена: 29,90 лв
Повече за книгата
Carissimae Magistrae Grato Animo • Сборник в памет на проф. Йорданка Юрукова 
Автор: Сборник
Раздел: Нумизматика, сфрагистика, ордени, съкровища, Археология
Издателство: Национален археологически институт и музей - БАН
Народност: българска
ISBN: 9789549472912
първо издание, 2020 год.
меки корици, 456 стр.
Цена: 25,00 лв  
Прикачен файл:
СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS

IN MEMORIAM - Людмил Гетов
Юрданка Юрукова- Иван Йорданов

Библиография на трудовете на проф. Йорданка Юрукова
Bibliography of the publications of Prof. Yordanka Youroukova

Списък на авторите
List of authors

НУМИЗМАТИКА
NUMISMATICS

Боряна РУСЕВА
Съкровище с диоболи на одриса Спарадок и град Енос
Boryana RUSSEVA
Hoard of dioboloi of the Odrysian Sparadocus and the city of Ainos


Димитър ДРАГАНОВ
Дионисополис и скитският цар Атей
Dimitar DRAGANOV
Dionysopolis and the Scythian King Ateas

Aurel VILCU, Emanuel PETAC
Some Remarks on Gold Staters of Alexander the Great Type Struck at Callatis

Светослав ЙОРДАНОВ
Монети на последните тракийски царе открити в Aquae Calidae през 1910 г. Svetoslav YORDANOV
Coins of the last Thracian kings found in Aquae Calidae in 1910

Мариана МИНКОВА
Hумизматичен материал от спасително археологическо проучване и теренни издирвания при Сърнево, Старозагорско
Mariana MINKOVA
Numismatic finds from rescue archaeological and field surveys in Sarnevo village, Stara Zagora district

Върбин ВЪРБАНОВ
Находка от денари от с. Копривец, Русенско
Varbin VARBANOV
A second century hoard of Roman Imperial denarii from Koprivets village, Ruse region

Иван ВЪЛЧЕВ
Монетите в светилищата в римска Тракия
Ivan VALCHEV
Coins in the Sanctuaries of Roman Thrace

Мариана СЛАВОВА
Колективна находка от римски денари от района на Хасково
Mariana SLAVOVA
Hoard of Roman denarii from the region of Haskovo

Мирослава ДОТКОВА
Съкровище от провинциални монети от с. Долец, Поповско
Miroslava DOTKOVA
Hoard of provincial coins from Dolets village, Popovo region

Светослава ФИЛИПОВА
Циркулация на провинциални бронзови монети от II-III в. в Пазарджишка област Svetoslava FILIPOVA
Circulation of provincial bronze coins from the 2nd - 3rd c. in Pazardzhik region

Бистра БОЖКОВА, Красимира КАРАДИМИТРОВА
Култът към Трите нимфи в Долна Мизия и Тракия (по данни от нумизматични и каменни паметници)
Bistra BOZHKOVA, Krasimira KARADIMITROVA
The cult of the Three Nymphs in Moesia Inferior and Thrace (according to numismatic and stone artifacts)

Мирослав КЛАСНАКОВ
Римски императорски и византийски златни монети от фонда на РИМ-Бургас Miroslav KLASNAKOV
Roman Imperial and Byzantine golden coins from the depot of the Regional Museum of History - Burgas

Георги ДЗАНЕВ
Варваризирани подражания на късноримски монети от Абритус
Georgi DZANEV
Barbarized imitations of Late Roman coins from Abritus

Стоян МИХАЙЛОВ
Колективна находка от рановизайнтиски бронзови монети Варна-Галата І
Stoyan MIHAILOV
Hoard of Early Byzantine bronze coins Varna - Galata _

Невян МИТЕВ
Ранновизантийски монети от Шуменско (V-VII в.)
Nevyan MITEV
Early Byzantine coins from Shumen Region (5th - 7th C.)

Алена ТЕНЧОВА-ЯНЦИК
Имитации на византийски бронзови монети от VI в., открити в земите на днешна Юггкгпочна България
Alena TENCHOVA-JANZIK
Imitations of 6-th century Byzantine bronze coins found in todays Southeastern Bulgaria

Женя ЖЕКОВА
Колективни ни монетни находки от епохата на Първото Българско царство
Zhenya ZHEKOVA
Coins hoards from the epoch of the First Bulgarian Kingdom

Николай МАРКОВ
За предназначението на някои моентовидни оловни предмети от средновизантийския
Nikolay MARKOV
On the purpose of some coin-like lead artifacts from the Middle Byzantine period

MORRISSON, Pagona PAPADOPOULOU
Thessalonian type of Theodore Komnenos Doukas (1224-1230) in the Paris collection

Константин ДОЧЕВ
Колективна находка от златни перпери на никейския император Йоан III Дука Ватаци (1222-1254) от църквата „Св. Петър и Павел" във Велико Търново
Konstantin DOCHEV
koard of golden perpera of the Nicaean Emperor John III Ducas Vatatzes (1222-1254) from St P iter and Paul Church in Veliko Tarnovo

Живко АЛАДЖОВ
Средновековни български монети от обект „Улица" във Велики Преслав
Zhivko ALADZHOV
Medieval Bulgarian coins from Ulitsata site, Veliki Preslav

Стела ДОНЧЕВА
Оловна мярка c надписи от късното средновековие
Stella DONCHEVA
Measure with Inscriptions from the Late Middle Ages

СФРАГИСТИКА SIGILLOGRAPHY

Дочка АЛАДЖОВА
Печат на Константин Велики и синове от Западната крепостна порта в Сердика Dochka VLADIMIROVA - ALADZHOVA
A seal of Constantine the Great and sons from the Western fortress gates of Serdica

Иван ЙОРДАНОВ
Григорий Куркуа - дук на Филипопол 1090-1091 г. Принос към епиграфиката и
сфрагистиката
Ivan YORDANOV
Gregorios Kurkuas - Duke of Philippopolis 1090-1091. The contribution of the Epigraphy and Sigillography

Николай АЛЕКСЕЕНКО, Валерий СТЕПАНЕНКО
Сенахериммы в Византии: Печат Феодора Сенахерима из Болгарии Nicholas ALEKSEENKO, Valery STEPANENKO
Senacherimoi in Byzantium: Seals of Theodoros Senachereim from Bulgaria

Мариела ИНКОВА
Нов старобългарски печат c ипсилон от вътрешния град на Плиска
Mariela INKOVA
New Old-Bulgarian seal with upsilon from the Inner town of Pliska

Владимир ПЕНЧЕВ
Моливдовул на вселенския патриарх Арсений Авториан (1254-1267), намерен край Капиновския манастир
Vladimir PENCHEV
Molybdobulla of the Ecumenical Patriarch Arsenius Autorian (1254 - 1267) found near Kapinovo Monastery

ЕПИГРАФИКА EPIGRAPHY

Георги СЕНГАЛЕВИЧ
Монограмите във византийската писмена култура. Принос към системното им изследване
Georgi SENGALEVICH
Monograms in Byzantine written culture. Contribution to their systematic research

Константин TOTEB
Представителни каменни надписи от двореца на Царевец във Велико Търново Konstantin TOTEV
Representative stone inscriptions from the Palace of Tsarevets in Veliko Tarnovo

Коста ХАДЖИЕВ
Кирилски надпис за патрона на църквата в кв. Веселчани, гр. Кърджали
Kosta HADZHIEV
Cyrillic inscription for the patron of the church in Veselchani residential area, Kardzhali town

АРХЕОЛОГИЯ ARCHAEOLOGY

Свобода СИРАКОВА, Радка ЗЛАТЕВА-УЗУНОВА
Късни праисторически каменни ансамбли от Татул
Svoboda SIRAKOVA, Radka ZLATEVA-UZUNOVA
The Late Prehistoric Stone Assemblages of Tatul

Станимира ТАНЕВА, Николай СИРАКОВ, Чавдар НАЧЕВ
Пластини със затъпяващ и зъбчат ретуш от къснобронзово селище при с. Балей, Видинско
Stanimira TANEVA, Nicolay SIRAKOV, Chavdar NACHEV
Backed and denticulated blades from the Late Bronze Age settlement near Baley, Vidin region

Мая АВРАМОВА
"Проблемът за един тип „празни" могили в древна Тракия"
Maya AVRAMOVA
Тhе problem of a type of „empty" tumuli in ancient Thrace

Костадин РАБАДЖИЕВ
"Затвотворената врата" в Свещарската гробница с кариатиди
Kostadin RABADJIEV
Тhe 'False door' in the Thracian tomb with caryatids near Svestari

Румен ИВАНОВ
Ново тълкуване на тухлен печат от Алмус
Rumen IVANOV
New Interpretation of a Latin Brick Seal from Almus

Светла ПЕТРОВА
Партикополис и мястото му в античната пътна мрежа
Svetla PETROVA
PARTIKOPOLIS and its place in the ancient road network

Павлина ВЛАДКОВА
Ncopolis ad Istrum: За търговията и пазарите в римския град
Pavlrnd VLADKOVA
Nicopolis ad Istrum: on the trade and markets in the Roman town

Здравко ДИМИТРОВ
Бонония - основен център на римската власт на Долен Дунав
Zdravko DIMITROV
Bononia - the main centre of the Roman power on the Lower Danube

Донка КОЛЕВА
Средновековни накити от гроб № 19 от обект „Военен терен", Стара Загора
Donka KOLEVA
Medieval jewellery found in Grave N 19 on Voenen Teren Site, Stara Zagora

Васил ГЮЗЕЛЕВ
Българското минало в средновековни английски съчинения, особено от времето на Томас Бекет (1118-1170)
Vasil GYUZELEV
The Bulgarian past in medieval English writings, especially from the time of Thomas Becket (1118-1170)

Илиян ПЕТРАКИЕВ
Една непозната серия капачета за териак на аптеката „При златната глава" във Венеция
Iliyan PETRAKIEV
Unknown series of lids for teriac of the At the Golden Head Pharmacy in Venice


Търсене     
 
Важни Новини
Нашата витрина
Още...
Регистрирани потребители
Име:

Парола:


>> Регистрация
Новини
Нашата витрина
Книгата „За нашенската литература, или за новобългарските писмено-диалектни езикови форми“ е отново в наличност
Нашата витрина
ВАЖНО! ПРАЗНИЧНО РАБОТНО ВРЕМЕ В ДНИТЕ ОКОЛО 24 МАЙ
Нашата витрина
Още новини...
10 най-продавани книги за месеца
1. Спомени за Симеоновград и село Йорданово
2. Слънце-техника
3. Лекции по метафизика. Онтология
4. Нови документи и изследвания. Васил Левски. Книга 4: Памет за Апостола
5. Из миналото на българската общност в Крайова (ХVІІІ - ХІХ в.). Изследвания и материали
6. Всесилният архитект. Човекът зад цар Борис III
7. Забравеното Средновековие
8. Триадата орач, рало и чифт волове (Културна универсалия от Древна Месопотамия до средата на ХХ век в България)
9. Димитър Списаревски. Живот, легенди, митове и факти
10. Любомир Лулчев: тайният съветник на цар Борис III (Личен дневник и протоколи от Народния съд)

    © 2003 - 2012 Български книжици, office@knigabg.com