Български книжици
гр. София, ул. Аксаков 10
 
Раздели
Полезни връзки
Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Дюкян Меломан
Словото - българска вируална библиотека
Фондация "Елизабет Костова"
Вестник "Култура"
Антикварен магазин "Светлоструй"
Вестник "Литературен вестник"
НАБИС
Facebook - Български книжици

 

Нашата препоръка
Studia Philologica №36/2 
Автор: Колектив
Раздел: Езикознание, лингвистика, семиотика, филология
Издателство: УИ „Св. св. Кирил и Методий”-Велико Търново
Народност: българска
ISBN: 25349181
първо издание, 2017 год.
меки корици, 408 стр.
Цена: 23,00 лв  
СЪДЪРЖАНИЕ / TABLE OF CONTENTS
ПРЕДГОВОР
FOREWORD

МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ / MEDIA AND COMMUNICATIONS
1. Karolina DOBROSZ-MICHIEWICZ (Universityof Lodz, Poland).
A Cognitive Approach to the Nature of Literary Genres
Каролина ДОБРОШ-МИХЕВИЧ (Университет в Лодз,
Полша). Когнитивен подход към естеството
на литературните жанрове
2. Христина ХРИСТОВА (Великотърновски университет
„Св. св. Кирил и Методий“, България)
. Фестивалът в
развитието на културните индустрии
Hristina HRISTOVA (“St. Cyril and St. Methodius” University
of Veliko Tarnovo, Bulgaria). Festivals in the Development
of Cultural Industries
3. Стоянка МИЦЕВА (УНСС – България). Език и култура
на медиите – факти и тенденции
Stoyanka MITSEVA (University of National and World
Economy, Bulgaria). Media Language and Culture –
Facts and Tendencies
4. Фани МАЗДРАШКА-МИХОВА, Десислава
АНДРЕЕВА (Великотърновски университет „Св. св.
Кирил и Методий“, България)
. Симбиозата между пиар
и журналистика – гледната точка на практиците
Fani MAZDRASHKA-MIHOVA, Desislava ANDREEVA
(“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo,
Bulgaria). The Symbiosis between PR and Journalism:
PR Practitioners’ Point of View (Local Survey Results)
5. Надежда НИКОЛОВА (Институт за български език
„Проф. Л. Андрейчин“ – БАН, София, България)
.
Комуникативни аспекти на медицинския дискурс
Nadezhda NIKOLOVA (Institute for the Bulgarian
Language, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria).
Communication Aspects of Medical Discourse
6. Anna BARAСSKA-SZMITKO (University of Lodz,
Poland)
. Metaphor and its Communication Capabilities in
Terms of Image Creation
Анна БАРАНСКА-ШМИТКО (Университет в Лодз, Полша).
Метафората и нейните комуникационни способности
във връзка със създаването на изображения
7. Георги ИГНАТОВ (Великотърновски университет
„Св. св. Кирил и Методий“, България)
. Как социалните
медии промениха радиото
Georgi IGNATOV (“St. Cyril and St. Methodius” University
of Veliko Tarnovo, Bulgaria). How Social Media Changed the Radio

ПРЕВОДЪТ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / TRANSLATION
THEORY AND PRACTICE

1. Мариана ШОПОВА-ХРИСТОВА (Великотърновски
университет „Св. св. Кирил и Методий“, България)
. Римният
пренос в стихотворния превод от руски на български език –
употреби и злоупотреби
Mariana SHOPOVA-HRISTOVA (“St. Cyril and St. Methodius”
University of Veliko Tarnovo, Bulgaria). Rhyme Transfer in
Translating Russian Poetry into Bulgarian – Some Uses and Misuses
2. Стефка КОЖУХАРОВА (УНСС, България). Превод
на испанска литература през българското възраждане –
„Иванъ Воинъ-тъ“, един неизследван досега източник
Stefka KOZHUHAROVA (University of National and
World Economy, Bulgaria). Translation of Spanish literature during
the Bulgarian National Revival – a Source Formerly Unstudied
3. Станка БОНОВА (Великотърновски университет
„Св. св. Кирил и Методий“, България)
. Речев етикет
и превод на документация (върху материали от
български и полски език)
Stanka BONOVA (“St. Cyril and St. Methodius” University
of Veliko Tarnovo, Bulgaria). Speech Etiquette and Document
Translation (Based on Materials from Bulgarian and Polish)
4. Стефан СТЕФАНОВ (Великотърновски университет
„Св. св. Кирил и Методий“, България)
. Превод на текст,
съдържащ програмен код
Stefan STEFANOV (“St. Cyril and St. Methodius” University
of Veliko Tarnovo, Bulgaria). Translating Texts Containing
Programming Code
5. Катя МАРИНОВА (Великотърновски университет
„Св. св. Кирил и Методий“, България)
. Фразеологичните единици
с компонент ръка/ръце в българския и в японския език и
тяхната еквивалентност
Katya MARINOVA (“St. Cyril and St. Methodius” University
of Veliko Tarnovo, Bulgaria). Phraseological Units with the Bulgarian
Word for Arm/Hand, the Japanese Words UЃ (Ude)0Kb (Te)
and the Degree of Interlinguistic Equivalence between Them

МЕТОДИКА И ДИДАКТИКА / METHODS AND DIDACTICS
1. Кръстанка БОЖИНОВА (Американски университет в
България)
. Ролята на социалните задачи и технологиите за
подобряване на умението за писмена комуникация на чужд език
Krastanka BOZHINOVA (American University in Bulgaria).
The Role of Social Tasks and Technologies for the Improvement
of Written Communication Skills in a Foreign Language
2. Даниела КОНСТАНТИНОВА (Великотърновски
университет „Св. св. Кирил и Методий“, България),
Владимира БЕШИР ГЕЧОВА (Словашки медицински
университет в Братислава, Словакия)
. Особености на
учебниците за самообучение по чужд език (върху материали
от „Словашки език – самоучител в диалози“)
Daniela KONSTANTINOVA (“St. Cyril and St. Methodius”
University of Veliko Tarnovo, Bulgaria).
Vladimíra BASHIR GÉČOVÁ (Slovak Medical University
in Bratislava, Slovakia). Specifics of Foreign-Language Self-Study
Textbooks (Based on Materials from The Slovak Language –
Self-Study in Dialogues)Some Specifics of Books for Foreign
Language Self-Study (On Material from a Book for Slovak
Self-Study in Dialogues)
3. Катя ИССА (Университет по архитектура, строителство и геодезия,
София, България)
. Мултипликационната същност на методиката,
приложена във „Великотърновският език“
Katya ISSA (University of Architecture, Civil Engineering and
Geodesy, Sofia, Bulgaria). The Nature of Methodological Multiplicity
Implemented in the Language of Veliko Tarnovo
4. Янка КОЕВА (Великотърновски университет „Св. св. Кирил
и Методий“, България)
. Студентската (де)мотивация за учене
Yanka KOEVA (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko
Tarnovo, Bulgaria). Students’ (Lack of) Motivation to Study
5. Силвия ВЕЛИКОВА (Великотърновски университет
„Св. св. Кирил и Методий“, България)
. Развиване на стратегии
за слушане на лекции на втори език в академичния дискурс
Silvia VELIKOVA (“St. Cyril and St. Methodius” University
of Veliko Tarnovo, Bulgaria). Developing Strategic Listening to
L2 Lectures in Academic Discourse

ДОКТОРАНТСКО И СТУДЕНТСКО НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО /
UNDERGRADUATE AND POST-GRADUATE RESEARCH

1. Енчо ТИЛЕВ (ПУ „Паисий Хилендарски“, България).
Към въпроса за същността на граматичната категория
степен в руския език
Encho TILEV (Paisii Hilendarski University of Plovdiv,
Bulgaria). On the Nature of the Grammatical Category of
Degree in the Russian Language
2. Саня КОЛАРЕВИЧ (Сербия). Анализ вербальных
ассоциаций наречий близко и ближе в русском и близу и
ближе в сербском языках
Sanja KOLAREVIÆ (Post-graduate, Serbia). Analysis of
the Verbal Associations of the Adverbs близко and ближе in
Russian and близу and ближе in Serbian
3. Цвета ДОБРЕВА (СУ „Св. Климент Охридски“, България).
Специфика на търговската номенклатура; в частност –
продуктово име
Tsveta DOBREVA (Sofia University “St. Kliment Ohridski”,
Bulgaria). Specific Features of the Commercial Nomenclature,
the Product Name in Particular
4. Alla LINKO (Moscow State University, Department of
Classical Philology, Russia)
. The Accentuation of Suffixes of
Nouns of the 3rd Declination in Ancient Greek (on the Material of
-ЙД-, -ЙФ-, -ЙИ- Suffixes)
Алла ЛИНКО (МГУ, Руссия). Акцентуация суффиксов имен
III склонения в древнегреческом языке (на материале суффиксов
-ЙД-, -ЙФ-, -ЙИ-)
5. Милош МАКЕВИЧ (Филологический факультет
Белградского университета, Сербия)
. Лексема влах
в славянских языках
Miloš MAKEVIÆ (Faculty of Philology, University of Belgrade,
Serbia). The Vlach Lexeme in Slavic Languages
6. Рада ЛЕВКОВА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,
България)
. Профил на най-популярните лични имена
(за новородените през 2015 г.)
Rada LEVKOVA (“St. Cyril and St. Methodius” University of
Veliko Tarnovo, Bulgaria). Profile of the Most Popular Given
Names (of Newborn Babies in 2015)
7. Гиноева ОВЧАРОВА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,
България)
. Фразеологични единици с компонент око“.
Българско-полски паралели
Ginoeva OVCHAROVA (“St. Cyril and St. Methodius” University
of Veliko Tarnovo, Bulgaria). Phrasemes Featuring the Eye Component.
Bulgarian-Polish Parallels
8. Цветомира КЮРКЧИЕВА (Великотърновски университет
„Св. св. Кирил и Методий“, България)
. Мотивът „среща със
самодивска сватба“ в устните фолклорни разкази
Tsvetomira КYURKCHIEVA (“St. Cyril and St. Methodius” University
of Veliko Tarnovo, Bulgaria). The Meeting a Wood-Nymph’s
Wedding Motif in Oral Folklore Tradition
9. Кичка КУСЕВА-ПЕРСЕНСКА (Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“, България)
. Евгения Марс и Ана Карима –
отново за писателките и канона
Kichka KUSEVA-PERSENSKA (The Paisii Hilendarski University
of Plovdiv, Bulgaria). Evgeniya Mars and Ana Karima – Again on
Female Writers and Literary Canon
10. Jakub JURKOWSKI (Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Warszawa, Poland)
. Obecność Eneidy Wergiliusza
w zachodniej literaturze modernistycznej
Jakub JURKOWSKI (Cardinal Stefan Wyszyński University,
Warsaw, Poland). The Presence of Virgil’s Aeneid in Contemporary
Western Literature
11. Katarzyna PRZYBYŁA (Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Warszawa, Poland)
. Paradoksy kultury. Przypadek
Pawła Hulki-Laskowskiego i Stanisława Brzozowskiego
Katarzyna PRZYBYŁA (Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw,
Poland). Paradoxes of Culture. The Case of Paweł Hulka-Laskowski
and Stanisław Brzozowski
12. Александър ХРИСТОВ (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,
България)
. „Пътят“ на Кормак Маккарти и човешката същност
Aleksandar HRISTOV (“St. Cyril and St. Methodius” University
of Veliko Tarnovo, Bulgaria). Cormac Mccarthy’s The Road
and Human Essence
13. Наташа Ђ. ТРНАВАЦ ЋАЛДОВИЋ (Универзитет у Нишу,
Филозофски факултет, Србия)
. Ut Pictura Poesis: Песништво екфразе
у сликама по броjгелу Вилиjама Карлоса Вилиjамса
Nataša Ð. TRNAVAC ĆALDOVIĆ (Faculty of Philosophy,
University of Nis, Serbia). Ut Pictura Poesis: Poetry of Ekphrasis in
William Carlos William ‘s Pictures from Brueghel
14. Вероника ШВЕДЕК (Великотърновски университет
„Св. св. Кирил и Методий“, България). Писатели – президенти:
Вацлав Хавел и Блага Димитрова
Weronika SZWEDEK (“St. Cyril and St. Methodius” University of
Veliko Tarnovo, Bulgaria)
. Poets Presidents: Vaclav Havel
and Blaga Dimitrova
15. Дорота ТРЕЛА (Ягелонски университет, Полша). Между поезията,
песента и вярата – за християнските елементи в песните
на акустичната група „Точка БГ“
Dorota TRELA (Jagiellonian University, Krakow, Poland). Between Poetry,
Song and Faith – On the Christian Elements in the Songs
of the Tochka Bg Acoustic Band
16. Милена ЖЕЛЕВА (Великотърновски университет
„Св. св. Кирил и Методий“, България)
. Прагматическият фокус –
фактор при създаване на вторична реалност
Milena ZHELEVA (“St. Cyril and St. Methodius” University of
Veliko Tarnovo, Bulgaria). The Pragmatic Focus – a Factor in
the Creation of Secondary Reality
17. Александър ПЕТРОВ (Великотърновски университет
„Св. св. Кирил и Методий“, България)
. За превода на
разговорните фразеологизми (върху материал от романа „Числа“
на Виктор Пелевин)
Aleksandar PETROV (“St. Cyril and St. Methodius” University
of Veliko Tarnovo, Bulgaria). On the Translation of Colloquial
Phraseologisms (Based on Material Sourced from Viktor
Pelevin’s Numbers)
18. Agata MIKOŁAJKO (UKSW Poland). European Idea of
Translation from a Bakhtinian Perspective
Агата МИКОЛАЙКО (Полша) Европейската идея за превода
от позициите на Бахтин


ЗА АВТОРИТЕ // ABOUT THE AUTHORS .....
Търсене     
 
Важни Новини
ВАЖНО! ПРАЗНИЧНО РАБОТНО ВРЕМЕ В ДНИТЕ ОКОЛО 24 МАЙ
Още...
Регистрирани потребители
Име:

Парола:


>> Регистрация
Новини
ВАЖНО! ПРАЗНИЧНО РАБОТНО ВРЕМЕ В ДНИТЕ ОКОЛО 24 МАЙ
Нашата витрина
ПРАЗНИЧНО РАБОТНО ВРЕМЕ НА КНИЖАРНИЦА „БЪЛГАРСКИ КНИЖИЦИ” В ДНИТЕ ОКОЛО ВЕЛИКДЕН
Нашата витрина
Важно! 4 март (понеделник) ще бъде почивен ден за книжарницата
Още новини...
10 най-продавани книги за месеца
1. Из младостта на пловдивския футбол
2. Китай в десет думи
3. Среща с тайнството. Съвременен поглед към Православието
4. Без мен
5. Дунавска България и Балканът, том 1: Историческо-географско-етнографски пътеписни проучвания от 1860 до 1879 г.
6. Хронос. Западът в схватка с времето
7. Стопанска България 1879-2008
8. Димитър Списаревски. Живот, легенди, митове и факти
9. Антология на българския символизъм
10. След размисъл. Избрани статии за психоанализата

    © 2003 - 2012 Български книжици, office@knigabg.com