Български книжици
гр. София, ул. Аксаков 10
 
Раздели
Полезни връзки
Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Дюкян Меломан
Словото - българска вируална библиотека
Фондация "Елизабет Костова"
Вестник "Култура"
Антикварен магазин "Светлоструй"
Вестник "Литературен вестник"
НАБИС
Facebook - Български книжици

 

Нашата препоръка
Триумфът на Ахил • Дивият ирис • "Медоулендс"
Изкуствоведски четения 2021, част ІІ - Ново изкуство • Персоналия 
Автор: Сборник
Раздел: Изкуство - други
Издателство: Институт за изследване на изкуствата - БАН
Народност: българска
ISBN: 9786197619058
първо издание, 2021 год.
меки корици, 700 стр.
Цена: 35,00 лв  
Прикачен файл:
СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS

Personality and Theatre art
Kamelia Nikolova. Teddy Moskov’s theatre during the time of the political transition/
Театърът на Теди Москов във времето на политическата промяна

Petr Christov. The great Kundera (Theatre in the life & work of a novelist)/
Великият Кундера (Театърът в живота и творчеството на един романист)

Nikolay Iordanov. The actor between the “self ” and the “other”. A Model
of transformations in performance/ Актьорът между „аз“ и „другия“.
Модел на трансформации в представлението

Marina (Maka) Vasadze. A person’s role and place in Kote Marjanishvili’s expressionist
performances/ Ролята и мястото на личността в експресионистичните
представления на Коте Марджинашвили

Hanna Veselovska. The dual personality: Ukrainian hetman Mazepa
in the artistic process/ Двойствената личност – украинският хетман Мазепа
в художествения процес

Lasha Chkhartishvili. Personality and censorship in Georgian theatre
of the Modernist Era (The example of Alexander Akhmeteli’s play Lamara)/
Личността и цензурата в грузинския театър от епохата на модернизма
(Примерът с постановката „Ламара“ на Сандро Ахметели)

Albena Tagareva. Михаил Михайлов. Трансформации/
Mihail Mihaylov. Transformations

Michaela Mojžišová. Portraying the martyrs of the communist regime in
contemporary operas/ Образи на мъченици на комунистическия режим
в оперните произведения.............................................................................................................. 79
Joanna Spassova-Dikova. The venting power of a generation of Bulgarian
comedy stars/ Освобождаващата сила на едно звездно поколение
български комици

Karol Mišovic. The legacy of Ján Borodáč in the past and
the present Slovak theatre/ Наследството на Ян Бородач в някогашния
и днешния словашки театър

Romeo Popiliev. Светът като воля за песен/ The world as a will for a song

Petar Denchev. Младен Младенов – театралното пространство в преход/
Mladen Mladenov: The theatrical space in transition

Rumyana Nikolova. Личността / личното в театъра на социализма/
The person/ the personal in the theatre of socialism

Personality and Fine arts
Christo Kaftandjiev. Migrating characters and stories in art: Semiotic aspects of
intertextuality in advertising/ Мигриращите персонажи и истории в
изкуството – семиотични аспекти на интертекстуалността в рекламата

Nona Petkova. Едно семейство фотографи в България от края на XIX и началото
на XX век/ A family of photographers in Bulgaria from the end of 19th and the beginning
of 20th centuries

Miriam Sarah Marotzki. The intermediality of artists’ (self-) fashioning as
philosophers: The case Vasari/ Интермедиалността при формиране на художника
като философ: случаят Вазари

Johannis Tsoumas. Flaming passion and painting: Dante Gabriel Rossetti’s eroticism
in making art/ Пламенна страст и живопис – еротиката в творчеството на
Данте Габриел Росети

Julia Modes. Murdered men: Cy Twombly’s abstract history paintings/
Убити мъже – абстрактната историческа живопис на Сай Туомбли

Irina Genova. Art personalia and the online education. Bulgarian / foreign artists
in art education in Bulgaria/ Персоналии на художници и онлайн образование.
Български / чуждестранни художници в обучението в България

Radosveta Kirova-Delcheva. In-between two Atlantic crossings: Early period of
R.S. Gerganoff/ Между две презокеански пътувания – ранният период на
Р.С. Герганов
Vesna Kruljac. Paintings of shadows as a metaphor for Ivan Tabakovićʼs
personal enigma/ Картините със сенки като метафора на личностната енигма
на Иван Табакович

Sasha Lozanova, Stela Tasheva. Married couples in creative symbiosis
(Design and Architecture of the 20th and 21st cc.)/ Семейни двойки в творческа
симбиоза (Дизайн и архитектура на XX и XXI век)

Marta Herucová. Kordoš’s fly/ Мухата на Кордош

Natasha Noeva. Скулпторът Михаил Кац – едно забравено име/ The sculptor
Michail Katz – one forgotten name.

Ruzha Marinska. Да се върнем в 50-те/ Looking back at the 1950s

Katerina Gadjeva. Българските илюстрации към приказката Червената шапчица –
поглед към ХХ век/ Bulgarian illustrations to the fairy tale Little Red Riding Hood – a look to the 20th century

Daniela Chulova-Markova. Щрих към постмодерното лице на монументалиста
Олег Гочев. Проблеми и взаимодействия в един стенопис в Сан Франциско/
Sketch to the postmodern face of the monumentalist Oleg Gochev. Problems and
interactions in an unexplored mural in San Francisco

Nadezhda Dzhakova. Автобиографичното в творчеството на художниците
Аделина Попнеделева, Людмил Лазаров и Красимир Кръстев – RASSIM/
Autobiographical artworks by Adelina Popnedeleva, Ludmil Lazarov and
Krassimir Krastev – RASSIM

Radoslava Guirguinova. Milko Bichev – the profile of a European architect/
Милко Бичев – профилът на един европейски архитект

Alexander Donev. Vasil Gendov: Towards the theatrical biography of a pioneer of
Bulgarian cinema/ Васил Гендов – подстъпи към театралната биография на един
пионер на българското кино

Marian Țuțui. Svetozar Botorić and his films: A great recovery/ Светозар Боторич
и неговите филми – едно възхитително откритие

Mihai Fulger. Lilly Flohr: The first Western star of Romanian cinema/ Лили Флор –
първата западна кинозвезда в румънското кино

Wojciech Jóźwiak. Личността на героя като модел за колективното
социалистическо общество – филмов прочит/ A heroic individual as a role model for
a collective, socialist society: Creation of a cinematic role

Deyan Statulov. Историческите личности в пропагандните филми на програмата
„1300 години България“/ Historic figures in propagandist films under the
1,300th anniversary of bulgarian statehood programme

Boryana Mateeva. Опозицията стари – млади и възгледът за личността
в постмодерното българско кино/ The opposition young generation – old generation
and the notion of personality in the post-modern Bulgarian cinema

Adronika Mártonova. От Йовков към Йовков – прочити извън образите
(Към „Военен кореспондент“, 2008, на Костадин Бонев)/ From Yovkov to Yovkov:
Readings beyond the images (Toward War Correspondent, 2008, by Kostadin Bonev)

Svetla Hristova. Дейността на Атанас Славов в българското кино/ The work of
Atanas Slavov in the Bulgarian cinema

Petia Alexandrova. Документалните уроци на Юлий Стоянов/ July Stoianov’s
documentary lessons

Teodora Stoilova-Doncheva. Ролята на личността във филма „Звярът е още жив“/
The person‘s role in the film The Beast is Still Alive

Svetlina Denova. Kliment Denchev: The Canadian actor/ Климент Денчев –
канадският актьор

Petar Odazhiev. Стивън Зондхайм и проблемът за ритъма, времето и
пространството във филмовия мюзикъл „Суини Тод: Бръснарят демон от
Флийт Стрийт“/ Stephen Sondheim and the problem of rhythm, time and space
in the musical film Sweeney Todd: the Demon Barber of Fleet Street


Angela Gotsis. Култивиране на признателността – Йонас Мекас и множеството
му роли в американското експериментално кино/ Nurturing appreciation:
Jonas Mekas and his multiple roles in the American experimental cinema.

Elitza Gotzeva. Authorship in creating characters in the complex TV drama/
Авторство при създаване на героите в комплексната телевизионна драма

Nadezhda Marinchevska. Българският феномен на глобализацията в
анимационното кино – „Компот колектив“/ The Bulgarian phenomenon of
globalization in animated cinema – “Compote Collective”

Radostina Neykova. Образи на твореца в анимационното кино/
Images of the artist in animated cinema

Yvonne Schweizer. Profiles. Formatting the visual artist on Patreon.com/
Профили. Форматиране на художника на patreon.com

Lena Králiková Hashimoto. Self-documentary pioneers: Shirouyasu Suzuki and
Kazuo Hara/ Пионерите на самодокументирането – Широясу Судзуки и
Кадзуо Хара

Maya Dimitrova. Персонализацията на комуникативните роли в екранните
изкуства/ Personalisation of communicative positions in screen arts

Iosif Astrukov. Самотният зрител/ Lonely spectator

Zlatina Valchanova. Сериалът „Срам“ (2015–2017) – героят като личност в
дигиталната епоха/ The TV series “Skam” (2015–2017) – the protagonist as
a personality of digital age

Personality and Music arts

Katica Kulavkova. Dissociative syndromes and identity conversion: The narrative personae in the novel Variations for Ibn Pajko by Olivera Nikolova/ Дисоциативни синдроми и промяна на идентичността – повествователни персони в романа
„Сказания за Ибн Пайко“ на Оливера Николова

Demosthenes Fistouris. When the poet inspires a composer: The case of Kostis Palamas and Manolis Kalomiris/ Когато поетът вдъхновява композитора –
случаят на Костис Паламаc и Манолис Каломирис

Olha Lihus. The phenomenon of passionate personality in the Ukrainian musical
culture of the 19th–21st centuries/ Феноменът на пасионарната личност в
историята на украинската музикална култура от ХІХ–ХХІ век

Andrada Tatiana Crișan. Warfare in the musical mind/ Войната в музикалното
съзнание

Anna G. Piotrowska. Between individuality and loyalty: The case of Romani musicians/ Между индивидуалността и лоялността в случая с ромските музиканти

Angelina Petrova. 1968: Прометеевият комплекс при реставрацията на
идеологическия диктат и личното ѝ отхвърляне от композитори на Новата музика
(Ив. Спасов, С. Пиронков, Л. Николов)/ 1968: The Prometheus complex in the
restoration of the ideological dictate and its personal rejection by composers of
New music (Iv. Spassov, S. Pironkov, L. Nikolov)

Cristina-Nicoleta Șoitu. Poetry – music – philosophy: Lucian Blaga and Romanian
musical art / Поезия – музика – философия: Лучан Блага и
румънското музикално изкуство

Stefka Venkova. Българският музикален съюз като професионално обединение:
личности, взаимодействия, противопоставяния/ The Bulgarian Music Union
as a professional association: personalities, interactions, oppositions

Ventsislav Dimov. Ракурси върху отношението учители – ученици:
етномузикологът и „пеещият български народ“ (из биографичния и теренен
опит на Райна Кацарова и Елена Стоин)/ Perspectives on the teacher –
student relationship: The ethnomusicologist and the “singing Bulgarian people”
(from the biographical and field experience of Raina Katsarova and Elena Stoin)

Alexandra Magazin. The personality of Marcel Mihalovici as reflected in two unknown
documents/ Личността на Марсел Михаловичи според два непубликувани документа

Rossitsa Draganova. Руси Коджаманов (1866–1933). Историята на един
педагогически музикант/ Rusi Kodzhamanov (1866–1933): The story of one
pedagogical musician

Miglena Tzenova. Николина Георгиева, Мая Бежанска, Петко Славов и
техният принос за рецепцията на японски традиционен театър в България/
Nikolina Georgieva, Maia Bejanska, Petko Slavov and their contribution to the reception of traditional Japanese theatre in Bulgaria

Diana Danova-Damyanova. Петър Ступел – фестивалният директор/ Peter Stupel –
the festival director

Emiliya Zhunich. Диригентът Ромео Райчев и „благата“ на социализма/
The conductor Romeo Raychev and the “goods” of socialism

Anelia Yaneva. Как Спящата красавица на Шарл Перо и балетът на Чайковски –
Петипа се превърнаха във вампирска сага/ How Charles Perrault‘s
Sleeping Beauty and Tchaikovsky – Petipa‘s ballet became a vampire saga

Dzаna Ivanova. Al Bano and Romina Power: The vocal duet as a creative wholeness/
Ал Бано и Ромина Пауър – вокалният дует като творческа цялост

Valeriy Fedotova. The origins of expressive dance and its creators/ Произход на
експресивния танц и неговите създатели

Iliana Petrova Salazar. The trinity (body – soul – spirit) and its projections in the
art work of Francois Delsart and Beinsá Dounó/ Триединството (тяло – душа – дух)
и негови проекции в творчеството на Франсоа Делсарт и Беинсá Дунó

Rossen Methodiev Nikolov. Страданиято на твореца в балета Моцарт и Салиери
и в танцовата драма Нестинарка/ The sufferings of the creator in the ballet
Mozart and Salieri and in the dance drama Nestinarka

Julia Romeova Yordanova. Социално-битови приказки за деца в балетни
постановки/ Social tales for children in ballet performances

Maria Gabarova. Лебедово езеро на Бургаска сцена/
Swan Lake on Burgas opera stage

Zahari Nankov. Танцът по спирала и принципът Еспирал в България/
The spiral dance and the Espiral principle in Bulgaria

Milena Bozhikova. Случаят Едип и изкуплението на личността. Музикални решения
през ХХ век/ The Oedipus case and the redemption of the person. Musical solutions
in the 20th century
Търсене     
 
Важни Новини
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2022 г.
Още...
Регистрирани потребители
Име:

Парола:


>> Регистрация
Новини
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2022 г.
ПРАЗНИЧНО РАБОТНО ВРЕМЕ на книжарница БЪЛГАРСКИ КНИЖИЦИ
Нашата витрина
Нов тираж!
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2021 г.
Още новини...
10 най-продавани книги за месеца
1. До края на смъртта
2. Оловна тишина. Историята на един разстрел
3. Годините
4. Зрящият е хляб. Избрано
5. Триумфът на Ахил • Дивият ирис • "Медоулендс"
6. УмираШТият Гьоте. Разкази
7. Фани Попова-Мутафова. Житие и страдание
8. Проблеми на комизма и смеха
9. Имало едно време в България
10. С теб

    © 2003 - 2012 Български книжици, office@knigabg.com